REGULAMIN filii bibliotecznej

Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu

 

 

Postanowienia ogólne

1.    Prawo korzystania ze zbiorów filii bibliotecznych Książnicy Zamojskiej mają wszyscy obywatele posiadający miejsce zameldowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. (Cennik)

2.    Korzystanie ze zbiorów filii bibliotecznych Książnicy jest bezpłatne, z wyjątkiem jednorazowej opłaty za legitymację czytelniczą.

3.    Przy zapisie obowiązują następujące czynności:

– zapoznanie się z Regulaminem Filii bibliotecznej,

– okazanie dowodu osobistego, w przypadku osób niepełnoletnich legitymacji szkolnej, w przypadku cudzoziemców – studentów szkół wyższych mających siedzibę w mieście Zamość – indeksu oraz dowodu tożsamości.

– wypełnienie karty zapisu i podpisanie zobowiązania o przestrzeganiu Regulaminu korzystania ze zbiorów filii bibliotecznej,

– w przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest złożenie pisemnego poręczenia rodziców lub opiekunów prawnych niepełnoletniego, poświadczonego danymi osobowymi z dokumentu tożsamości,

– opłacenie kosztu legitymacji czytelniczej, wg obowiązującego Cennika.

4.    Dane osobowe podane przy zapisie do biblioteki są niezbędne do zawarcia umowy cywilno-prawnej użyczenia materiałów bibliotecznych. Osoba, która nie wyrazi zgody na umieszczenie swoich danych osobowych w ewidencji Czytelników Książnicy Zamojskiej, nie może wypożyczać materiałów bibliotecznych na zewnątrz. Dane osobowe Czytelnika są chronione zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst ujednolicony Dz. U. 2018, poz. 1000) i nie są udostępniane innym podmiotom.

5.    Czytelnik jest zobowiązany powiadomić filię biblioteczną o każdej zmianie danych osobowych, adresów zamieszkania i mail, numeru telefonu.

6.    Czytelnik zapisany do ewidencji otrzymuje legitymację czytelnika, która uprawnia do korzystania ze zbiorów Książnicy udostępnianych w Bibliotece Głównej i bibliotekach filialnych. Czytelnik odpowiada za wszystkie wypożyczenia dokonane za pomocą jego legitymacji. O zagubieniu legitymacji należy bezzwłocznie powiadomić bibliotekę. Książnica nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się legitymacją przez osoby trzecie, do czasu zgłoszenia zastrzeżenia legitymacji przez właściciela. Koszty wydania duplikatu legitymacji obciążają Czytelnika (Cennik).

7.    Dane z legitymacji umożliwiają Czytelnikowi wgląd do jego konta czytelniczego.

 

Udostępnianie zbiorów

1.    Filia biblioteczna udostępnia materiały biblioteczne (książki, czasopisma, audiobooki) na miejscu i wypożycza je na zewnątrz.

2.    Na miejscu, w kąciku czytelniczym można korzystać z księgozbioru podręcznego i czasopism.

3.    Czytelnicy korzystający ze zbiorów na miejscu mają obowiązek wpisania się do zeszytu odwiedzin.

4.    Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć do 5 jednostek inwentarzowych materiałów bibliotecznych, na okres nie dłuższy niż 30 dni. Możliwe jest jednokrotne przedłużenie terminu ich wypożyczenia do 30 dni, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Czytelników. Prolongaty dokonać można bezpośrednio w bibliotece, mailowo lub telefonicznie.

5.    Czytelnicy, którzy udostępnili bibliotece adres mailowy do korespondencji, powiadamiani są o terminie zwrotu materiałów bibliotecznych na trzy dni przed jego upływem.

6.    Filia biblioteczna może żądać zwrotu materiałów bibliotecznych przed upływem ustalonego w pkt. 4 terminu, jeżeli są one szczególnie poszukiwane przez innych Czytelników.

7.    Bibliotekarz dyżurny ma obowiązek poinformowania Czytelnika o stanie jego konta oraz terminie zwrotu wypożyczanych materiałów bibliotecznych.

8.    Bibliotekarz dyżurny ma obowiązek, na prośbę Czytelnika:

– udzielania informacji o posiadanych zbiorach,

– pomocy w doborze literatury,

– pomocy przy korzystaniu z katalogu.

9.    Jeżeli filia biblioteczna nie posiada poszukiwanych przez Czytelnika materiałów bibliotecznych, może je sprowadzić z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Wypożyczenia międzybiblioteczne realizuje Czytelnia Regionalna i Ogólna Książnicy Zamojskiej. Sprowadzone w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, materiały są udostępniane Czytelnikowi wyłącznie w Czytelni Regionalnej i Ogólnej Książnicy Zamojskiej. Koszt sprowadzenia materiałów pokrywa Czytelnik (Cennik).

10.  Czytelnik może dokonać telefonicznej rezerwacji zbiorów, jeżeli są one aktualnie dostępne. Rezerwacja jest aktualna do końca pracy biblioteki filialnej w dniu następnym.

 

Poszanowanie i zabezpieczenie materiałów bibliotecznych

1.    Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania wypożyczanych materiałów bibliotecznych.

2.    Czytelnik i bibliotekarz dyżurny powinni zwrócić uwagę na ich stan przed wypożyczeniem. Uszkodzenia materiałów bibliotecznych Czytelnik powinien zgłosić bibliotekarzowi.

3.    W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów, jako rekompensatę zaistniałej szkody Czytelnik jest zobowiązany do:

– odkupienia identycznych materiałów bibliotecznych (lub nowszego ich wydania),

– zakupienia materiałów wskazanych przez filię biblioteczną, o aktualnej wartości rynkowej materiałów zagubionych lub zniszczonych,

– pokrycia kosztów naprawy książki przez introligatora.

4.    W przypadku zagubienia lub zniszczenia jednego woluminu książki wielotomowej, Czytelnik reguluje należność za całość dzieła, przy czym nie nabywa praw własności do jego pozostałych tomów.

 

Przetrzymywanie materiałów bibliotecznych

1.    Niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych powoduje:

– upomnienie w formie pisemnej,

– obciążenie Czytelnika kosztami wysłania upomnienia,

– konieczność uiszczenia przez Czytelnika opłaty za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów (Cennik).

2.    W przypadku Czytelników niepełnoletnich:

– upomnienie wysyłane jest na adres rodziców lub prawnych opiekunów,

– kosztami wysłania upomnienia obciążani są rodzice lub prawni opiekunowie.

3.    Za wpłaconą należność z tytułu nieterminowego zwrotu materiałów bibliotecznych Czytelnik otrzymuje od bibliotekarza dyżurnego pokwitowanie.

4.    Zwrot przetrzymywanych materiałów bibliotecznych nie zwalnia Czytelnika z obowiązku uregulowania opłat za ich przetrzymywanie.

5.    Uiszczenie opłat za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych jest obowiązkowe.

6.    W przypadku gdy Czytelnik nie zwraca w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych i nie reaguje na ponaglenia, biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, włącznie z przekazaniem sprawy do postępowania windykacyjnego i na drodze sądowej.

 

Korzystanie z sieci Internet

1.    Korzystanie z sieci Internet jest bezpłatne.

2.    Użytkownik korzystający z Internetu jest zobowiązany do:

– zapoznania się z Regulaminem,

– wpisania się do księgi odwiedzin,

– okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

3.    Dostęp do Internetu nie może służyć przeglądaniu stron o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc lub treści obraźliwe, nie może być również wykorzystywany dla czynności niezgodnych z prawem.

4.    Użytkownik Internetu może korzystać wyłącznie z programów i baz zainstalowanych na komputerach.

5.    Użytkownik ma możliwość:

– korzystania z sieci Internet,

– pracy z programami Microsoft Office i OpenOffice, zainstalowanymi na stanowiskach komputerowych,

– korzystania z własnych materiałów zapisanych na nośnikach elektronicznych,

– zapisywania wyników poszukiwań na własnych nośnikach elektronicznych.

6.    Niedozwolone jest:

– wszelkie działanie powodujące dewastację lub uszkodzenie komputera,

– instalowanie własnych programów,

– wprowadzanie jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych,

– łamanie zabezpieczeń systemu,

– samowolne usuwanie usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych.

7.    Użytkownik może dokonać telefonicznej lub bezpośredniej rezerwacji stanowiska komputerowego u bibliotekarza dyżurnego.

8.    Na życzenie Użytkownika bibliotekarz dyżurny służy pomocą w wyszukiwaniu informacji w sieci Internet. Poszukiwania prowadzi sam Użytkownik.

9.    Po zakończeniu pracy Użytkownik powinien zostawić stanowisko w konfiguracji zastanej, usuwając wygenerowane przez siebie pliki.

10.  Filia biblioteczna nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych, za dane pozostawione przez Użytkownika na stanowisku komputerowym, a w szczególności za hasła, dane osobowe, dane poufne, itp.

11.  Filia biblioteczna nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie usług oraz ewentualną utratę danych Użytkownika.

12.  Dźwięk odtwarzany podczas korzystania z sieci Internet i programów multimedialnych może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki.

13.  Bibliotekarz dyżurny ma prawo do kontrolowania pracy Użytkownika i natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uzna że Użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie.

14.  Użytkownik ma obowiązek poinformowania bibliotekarza dyżurnego o wszelkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia. Wszelkie komunikaty o obecności wirusów powinny być natychmiast zgłaszane bibliotekarzowi dyżurnemu.

 

Postanowienia końcowe

1.    W okresie korzystania ze zbiorów Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za stan zachowania powierzonych mu materiałów.

2.    Użytkownik sieci Internet ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony sprzęt komputerowy, za wszelkie szkody spowodowane przez niego w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty lub nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionego mu połączenia z siecią Internet.

3.    Czytelnik/Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na trwałe pozbawiony prawa korzystania ze zbiorów filii bibliotecznej i dostępu do sieci Internet. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik Działu Sieci Miejskiej. Czytelnikowi/Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Książnicy Zamojskiej.

4.    Skargi i wnioski w sprawie funkcjonowania filii bibliotecznej Czytelnicy/Użytkownicy mogą składać w Sekretariacie Książnicy Zamojskiej.

5.    Cennik usług świadczonych przez Książnicę Zamojską im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu stanowi integralną część Regulaminu filii bibliotecznej.

 

Zarządzenie Dyrektora Książnicy Zamojskiej nr 11/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie nadania regulaminów korzystania ze zbiorów i usług Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu