Deklaracja dostępności – Książnica Zamojska
im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu

 

Wstęp

Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  Książnicy Zamojskiej www.biblioteka.zamosc.pl

Data publikacji strony internetowej: 04.02.2020

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 06.03.2020

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.biblioteka.zamosc.pl  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

•   część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego (mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań)

•   brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne

•   brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych niektóre linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych

•    administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  •   graficzne odnośniki do wyróżnionych podstron.
  •   podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  •   możliwość powiększenia wielkości tekstu na stronie
  •   część zdjęć opublikowanych w treści artykułów na stronie posiada opisy alternatywne,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny,

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Stanisław Dul, adres poczty elektronicznej informatyk@biblioteka.zamosc.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84 62 711 54 w. 35. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek główny, ul. Kamienna 20

– wejście do budynku jest bezpośrednio z ulicy Kamiennej.

– obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

– na parkingu są dwa miejsca parkingowe dla osoby niepełnosprawnej

– w budynku znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych,

– dla osób na wózkach przyjazne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach biblioteki,

– w budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych

– wejście jest zabezpieczone bramkami antykradzieżowymi i licznikiem odwiedzin,

– do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

– oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji w formie tablic informacyjnych i znaków


Występującymi barierami są:

– brak drzwi automatycznie otwieranych,

– brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

 

Filia nr 1, ul. Wyszyńskiego 51a

Filia mieści się na parterze. Wejście do lokalu jest bezpośrednio z ulicy i nie posiada schodów do wejścia. Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.


Występującymi barierami są:

– brak toalet dla osób niepełnosprawnych

– ograniczenia w ciągach komunikacyjnych

– brak parkingu dla osoby niepełnosprawnej


Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Filia nr 2, ul. Wiejska 17

Filia mieści się na I piętrze. Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Posiada oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji w formie tablic informacyjnych i znaków


Występującymi barierami są:

– schody,

– brak windy w budynku,

– brak toalet dla osób niepełnosprawnych,

– ograniczenia w ciągach komunikacyjnych

– brak parkingu dla osoby niepełnosprawnej


Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Filia nr 3, ul. Brzozowa 26a

Filia mieści się na I piętrze. Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Posiada oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji w formie tablic informacyjnych i znaków


Występującymi barierami są:

– schody,

– brak windy w budynku,

– brak toalet dla osób niepełnosprawnych,

– ograniczenia w ciągach komunikacyjnych

– brak parkingu dla osoby niepełnosprawnej


Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Filia nr 4, ul. Peowiaków 68a

Filia mieści się na I piętrze. Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Posiada oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji w formie tablic informacyjnych i znaków


Występującymi barierami są:

– schody,

– brak windy w budynku,

– brak toalet dla osób niepełnosprawnych,

– ograniczenia w ciągach komunikacyjnych

– brak parkingu dla osoby niepełnosprawnej


Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Filia nr 5, Aleje Jana Pawła II 10

 

Filia mieści się na I piętrze. Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Posiada oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji w formie tablic informacyjnych i znaków

Przy budynku znajduje się parking na którym są wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.


Występującymi barierami są:

– schody,

– brak windy w budynku,

– brak toalet dla osób niepełnosprawnych,

– ograniczenia w ciągach komunikacyjnych


Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

 

Filia nr 6, ul. Prusa 2

Filia mieści się na parterze. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Posiada oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji w formie tablic informacyjnych i znaków


Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

  • wszyscy pracownicy pierwszego kontaktu zostali zapoznani z zasadami obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami.