Klauzula Informacyjna
o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych
w Książnicy Zamojskiej

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Książnica Zamojska informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Książnica  Zamojska  im. Stanisława Kostki Zamoyskiego, ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość, tel. (84) 62 711 54, e-mail: sekretariat@biblioteka.zamosc.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@biblioteka.zamosc.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

  • art. 6 ust.1 a) b) c) e) f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

4. Odbiorcami danych osobowych będą:

  • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • podmioty świadczące usługę opieki serwisowej dla systemu bibliotecznego i programu finansowo-księgowego

5. Biblioteka może przetwarzać dane osobowe w celu:

  • realizacji ustawowych obowiązków lub/i zadań Biblioteki,
  • zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych przez Bibliotekę zbiorów, w tym dochodzenia z tego tytułu ewentualnych roszczeń,
  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bibliotekę, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Biblioteki, zgłaszanie potencjalnych czynów zabronionych lub zagrożeń bezpieczeństwa publicznego.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z usług Biblioteki, a w przypadku rezygnacji z usług bez zgłoszenia – przez okres 5 lat lub do czasu uregulowania ewentualnych zaległości.

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości korzystania z usług biblioteki.