załącznik nr 1
do REGULAMINU KORZYSTANIA
ZE ZBIORÓW I USŁUG
Książnicy Zamojskiej
S. K. Zamoyskiego w Zamościu

 

Zasady korzystania z zasobu Księgozbiór klemensowski rodziny Zamoyskich

 

 1. Księgozbiór klemensowski rodziny Zamoyskich jest przechowywany w Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu na mocy Umowy depozytu.
 2. Zasób stanowią: książki, rękopisy, dokumenty kartograficzne i wydawnictwa ciągłe z XVI – XX wieku, zwane w dalszej części Regulaminu materiałami lub dokumentami.
 3. Zbiory udostępniane są bezpłatnie, na miejscu w pracowni Księgozbioru klemensowskiego rodziny Zamoyskich.
 4. Czytelników korzystających z ww. zasobu obowiązuje:

– pozostawienia w szatni wierzchniej odzieży, toreb, torebek, teczek, bagażu podręcznego,

– zachowanie ciszy,

– zakaz wnoszenia napojów i posiłków oraz ich spożywania,

– zakaz używania smartfonów, telefonów komórkowych, urządzeń kopiujących,

– dbałość o udostępnione materiały,

– zastosowanie się do zaleceń bibliotekarza.

 1. Dokumenty z Księgozbioru klemensowskiego rodziny Zamoyskich udostępniane są pracownikom nauki i studentom, wyłącznie do celów naukowych.
 2. Korzystający z ww. zasobu mają obowiązek przedłożenia pisemnego zaświadczenia opiekuna naukowego lub dyrektora odnośnej instytucji, a w przypadku indywidualnych prac naukowych pisemnego oświadczenia, które określają temat zamierzonych badań.
 3. Prawo korzystania przysługuje na czas określony, niezbędny do przeprowadzenia prac badawczych, nie dłużej jednak niż 1 rok. Po upływie tego czasu Czytelnik powinien ponownie udokumentować potrzebę korzystania ze zbiorów.
 4. Dyrektor Książnicy Zamojskiej im. S. K. Zamoyskiego może odmówić udostępniania szczególnie cennych dokumentów ze względu na stan ich zachowania lub wymogi bezpieczeństwa.
 5. Czytelnik może korzystać ze zbiorów:

– po zapoznaniu się z Regulaminem Biblioteki i Zasadami korzystania z zasobu Księgozbiór klemensowski rodziny Zamoyskich,

– wpisaniu się do księgi odwiedzin,

– okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem celem weryfikacji podanych danych,

 1. Czytelnik otrzymuje materiały na podstawie własnoręcznie podpisanych rewersów.
 2. Po złożeniu rewersów Czytelnik uzyska informację o terminie ich realizacji. Termin realizacji zamówienia jest uzależniony od czasu potrzebnego do bibliotecznego przysposobienia zamawianych materiałów.
 3. Czytelnik jednorazowo może zamówić 2 woluminy lub 1 klocek introligatorski. Udostępnia się tylko jedno dzieło (lub jeden wolumin). Kolejne, zamówione woluminy Czytelnik otrzymuje po zwrocie poprzednich.
 4. Czytelnik ma obowiązek wpisania do metryczki znajdującej się w udostępnionym dokumencie: swojego imienia i nazwiska, nr PESEL, daty korzystania oraz tematu pracy badawczej.
 5. Czytelnika obowiązuje szczególna dbałość o udostępniane materiały, tj.: zakaz podkreślania, kopiowania, opierania się na dokumentach i używania ich jako podkładek, posługiwania się wyłącznie ołówkiem przy robieniu notatek (zabronione jest posługiwanie się piórem, długopisem, pisakiem).
 6. Podczas korzystania z udostępnionych materiałów Księgozbioru klemensowskiego rodziny Zamoyskich Czytelnik nie może korzystać równocześnie z innych zbiorów.
 7. Obowiązuje zakaz wynoszenia udostępnionych materiałów poza pracownię Księgozbioru klemensowskiego rodziny Zamoyskich. Czytelnik powinien zwrócić bibliotekarzowi dyżurnemu udostępnione materiały, w przypadku zaistnienia potrzeby chwilowego wyjścia z pracowni.
 8. W uzasadnionych przypadkach (dla celów naukowych i wydawniczych), jeżeli pozwala na to stan zachowania materiałów, możliwe jest zamówienie usługi skanowania (fotografii cyfrowej) udostępnianych materiałów. Nie jest możliwe skanowanie własnym sprzętem.
 9. Pisemne zamówienie na wykonanie skanów (kopii cyfrowych) udostępnianych materiałów należy złożyć u bibliotekarza dyżurnego. Jest ono realizowane (w zależności od wielkości zamówienia) od 3 do 7 dni.
 10. Zamówienie na wykonanie skanów (kopii cyfrowych) winno zawierać: tytuł kopiowanego dokumentu, liczbę i numery stron, format zapisu oraz dane osobowe Czytelnika.
 11. Opłaty za wykonane usługi reprograficzne reguluje Cennik.
 12. Nie wykonuje się kserokopii materiałów pochodzących z Księgozbioru klemensowskiego rodziny Zamoyskich.
 13. W przypadku wykorzystania udostępnianych materiałów (tekstu, ilustracji) w przygotowywanej publikacji, Czytelnik jest zobowiązany do zamieszczenia informacji o miejscu przechowywania wykorzystywanych materiałów. Równocześnie Biblioteka prosi autorów o przekazywanie do jej zbiorów jednego egzemplarza materiałów publikowanych w oparciu o udostępniany zasób.
 14. Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za stan zachowania powierzonych mu dokumentów. Ma obowiązek stosowania się do uwag i poleceń bibliotekarza dyżurnego, odnoszących się do sposobu korzystania ze zbiorów.

24.       Czytelnik, który nie stosuje się do opisanych wyżej zasad może być czasowo lub trwale pozbawiony prawa korzystania z Księgozbioru klemensowskiego rodziny Zamoyskich. Decyzję w tej sprawie podejmuje pracownik odpowiadający za ww. zasób. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania do dyrektora Biblioteki.