Regulamin Czytelni Książek i Czasopism

Zamojskiego Ośrodka Informacji Europejskiej

Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu

 

 

Postanowienia ogólne

 1. Prawo korzystania ze zbiorów Książnicy Zamojskiej mają wszyscy obywatele legitymujący się ważnym dokumentem tożsamości (dowodem osobistym, paszportem, legitymacją studencką, legitymacją szkolną), którzy ukończyli 15 rok życia. Dane osobowe Czytelnika są chronione zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst ujednolicony Dz. U. 2015, poz. 2135) i nie są udostępniane innym podmiotom.
 2. Czytelników obowiązuje:
 3. pozostawienie w szatni wierzchniej odzieży, toreb, torebek, teczek, bagażu podręcznego; korzystanie z szatni jest bezpłatne,
 4. zgłoszenie bibliotekarzowi dyżurnemu materiałów własnych, także materiałów wypożyczonych w innych komórkach organizacyjnych Książnicy,
 5. zakaz wynoszenia udostępnionych materiałów poza Czytelnie bez zgody bibliotekarza dyżurnego; Czytelnik powinien zwrócić bibliotekarzowi dyżurnemu udostępnione materiały, w przypadku zaistnienia potrzeby chwilowego wyjścia z Czytelni,
 6. zakaz kopiowania udostępnionych materiałów własnym sprzętem,
 7. zachowanie ciszy,
 8. zakaz wnoszenia napojów i posiłków oraz ich spożywania,
 9. zakaz używania telefonów komórkowych,
 10. dbałość o udostępnione materiały, tj.:
 • – zakaz podkreślania, kopiowania, robienia notatek na udostępnionych dokumentach, opierania się na nich i używania ich jako podkładek,
 • – posługiwania się wyłącznie długopisem lub ołówkiem przy robieniu notatek (zabronione jest posługiwanie się piórem i pisakiem),
 • – starannego przeglądania udostępnionych materiałów,
 1. zastosowanie się do zaleceń bibliotekarza dyżurnego.
 2. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.

 

Udostępnianie zbiorów

 1. W Czytelni Książek i Czasopism oraz Zamojskim Ośrodku Informacji Europejskiej można korzystać z:
 2. materiałów bibliotecznych: książek, czasopism w bieżącej prenumeracie, czasopism oprawnych oraz płyt CD będących dodatkami do książek i czasopism gromadzonych w Czytelni Książek i Czasopism oraz Zamojskim Ośrodku Informacji Europejskiej,
 3. materiałów własnych.
 4. Zbiory Czytelni udostępniane są wyłącznie na miejscu.
 5. Czytelnik może korzystać ze zbiorów:
 • – po zapoznaniu się z Regulaminem,
 • – wpisaniu się do księgi odwiedzin,
 • – okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem i zdeponowaniu tego dokumentu u bibliotekarza dyżurnego, na czas korzystania ze zbiorów.
 1. Bibliotekarz dyżurny, na prośbę Czytelnika udziela:
 • – informacji o posiadanych zbiorach,
 • – pomocy w doborze literatury,
 • – pomocy przy korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych oraz komputerowych baz danych Książnicy.
 1. Czytelnik otrzymuje materiały biblioteczne na podstawie czytelnie wypełnionych i własnoręcznie podpisanych rewersów.
 2. Zamówienia na: książki wydane do 1950 r. (z sygnaturą „S”) oraz czasopisma oprawne (przechowywane w magazynach poza Czytelnią), w przypadku jednoosobowej obsługi są realizowane w dniu następnym.
 3. Korzystanie z czasopism w bieżącej prenumeracie odbywa się na zasadzie wolnego dostępu do półek, z obowiązkiem złożenia bibliotekarzowi dyżurnemu wypełnionych rewersów na wykorzystane czasopisma.
 4. Czytelnik może prosić o rezerwację materiałów, po uzgodnieniu z bibliotekarzem dyżurnym.
 5. Jednorazowo Czytelnik może zamówić nie więcej niż 5 jednostek inwentarzowych materiałów bibliotecznych. Przyjęcie kolejnych zamówień uwarunkowane jest zwrotem poprzednio zamówionych materiałów.
 6. Czytelnik, za zgodą bibliotekarza dyżurnego i w wyznaczonym przez niego miejscu może korzystać z własnego komputera.
 7. Czytelnik jest zobowiązany do oczekiwania na zwrot zdeponowanego dokumentu tożsamości, do czasu zakończenia przez bibliotekarza dyżurnego kontroli stanu fizycznego zwróconych materiałów bibliotecznych.
 8. Jeżeli Książnica nie posiada poszukiwanych przez Czytelnika materiałów, może je sprowadzić z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Czytelnik składa zamówienie na materiały, podając ich dane bibliograficzne. Sprowadzone przez Czytelnię Książek i Czasopism, w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, materiały są udostępniane Czytelnikowi wyłącznie w Czytelni. Koszt sprowadzenia materiałów pokrywa Czytelnik. (Cennik)

 

Korzystanie z sieci Internet

 1. Korzystanie z sieci Internet jest bezpłatne.
 2. Użytkownik korzystający z Internetu jest zobowiązany do:
 • – zapoznania się z Regulaminem,
 • – wpisania się do księgi odwiedzin,
 • – okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 1. Dostęp do Internetu nie może służyć do gier komputerowych, przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc lub treści obraźliwe, nie może być również wykorzystywany dla czynności niezgodnych z prawem.
 2. Użytkownik Internetu może korzystać wyłącznie z programów i baz zainstalowanych na komputerach.
 3. Użytkownik ma możliwość:
 • – korzystania z sieci Internet,
 • – pracy z programami Microsoft Office i OpenOffice, zainstalowanymi na stanowiskach komputerowych,
 •  – korzystania z własnych materiałów zapisanych na nośnikach elektronicznych,
 • – zapisywania wyników poszukiwań na własnych nośnikach elektronicznych (PENDRIV-ach, płytach CD i DVD).
 1. Niedozwolone jest:
 • – wszelkie działanie powodujące dewastację lub uszkodzenie komputera,
 • – instalowanie własnych programów,
 • – wprowadzanie jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych,
 • – łamanie zabezpieczeń systemu,
 • – samowolne usuwanie usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych.
 1. Użytkownik może dokonać telefonicznej lub bezpośredniej rezerwacji stanowiska komputerowego u bibliotekarza dyżurnego.
 2. Na życzenie Użytkownika, bibliotekarz dyżurny służy pomocą w wyszukiwaniu informacji w sieci Internet. Poszukiwania prowadzi sam Użytkownik.
 3. Po zakończeniu pracy Użytkownik powinien zostawić stanowisko w konfiguracji zastanej, usuwając wygenerowane przez siebie pliki.
 4. Książnica nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych, za dane pozostawione przez Użytkownika na stanowisku komputerowym, a w szczególności za hasła, dane osobowe, dane poufne, itp.
 5. Książnica nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie usług oraz ewentualną utratę danych Użytkownika.
 6. Dźwięk odtwarzany podczas korzystania z sieci Internet i programów multimedialnych może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki.
 7. Bibliotekarz dyżurny ma prawo do kontrolowania pracy Użytkownika i natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uzna że Użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie.
 8. Użytkownik ma obowiązek poinformowania bibliotekarza dyżurnego o wszelkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia. Wszelkie komunikaty o obecności wirusów powinny być natychmiast zgłaszane bibliotekarzowi dyżurnemu.

 

Postanowienia końcowe

 1. W okresie korzystania ze zbiorów Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za stan zachowania powierzonych mu materiałów. Ma obowiązek stosowania się do uwag i poleceń bibliotekarza dyżurnego, odnoszących się do sposobu korzystania ze zbiorów.
 2. Użytkownik sieci Internet ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony sprzęt komputerowy, za wszelkie szkody spowodowane przez niego w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty lub nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionego mu połączenia z siecią Internet.
 3. Czytelnik/Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na trwałe pozbawiony prawa korzystania ze zbiorów Czytelni i dostępu do sieci Internet. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik Działu Udostępniania. Czytelnikowi/Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Książnicy Zamojskiej.
 4. Skargi i wnioski w sprawie funkcjonowania Czytelni Książek i Czasopism oraz Zamojskiego Ośrodka Informacji Europejskiej Czytelnicy/Użytkownicy mogą składać w Sekretariacie Książnicy Zamojskiej.
 5. Cennik usług świadczonych przez Książnicę Zamojską im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu stanowi integralną część Regulaminu Czytelni Książek i Czasopism oraz Zamojskiego Ośrodka Informacji Europejskiej.

 

Zarządzenie Dyrektora Książnicy Zamojskiej nr 5/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania regulaminów korzystania ze zbiorów i usług Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu