1921 powołano stowarzyszenie Biblioteka Publiczna im. Jana Zamoyskiego. Biblioteka powstała w oparciu o księgozbiór przekazany przez Towarzystwo Akcyjne „Ziemianin” i bibliotekę zarządzaną przez Reginę Kłossowską. Mieściła się
w magistracie (ul. Rynek 7).
1922 na podstawie postanowienia Wojewody Lubelskiego z dnia 2 listopada 1922 r. (L.3761/Pr.B.) bibliotekę wprowadzono do rejestru stowarzyszeń i związków pod nr 146 jako: „Bibliotekę Publiczną im. Jana Zamoyskiego
w Zamościu”
1928 21 września Koło Miłośników Książki przejęło Bibliotekę Publiczną
1934 zarząd biblioteki objął formalnie mecenas Henryk Rosiński
1934 kierownictwo biblioteki powierzono Ludwice Gołkowskiej, absolwentce Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie
1936 16 listopada dokonano uroczystego otwarcia nowego lokalu biblioteki w oficynie Ratusza z osobnym wejściem od ul. Ratuszowej 1
1937 kierownictwo biblioteki powierzono Halinie Górczyńskiej
1939 18 maja Bibliotekę odwiedził Minister Kultury i Sztuki Wojciech Alojzy Świętosławski
1940 niemiecki Wydział Propagandy w Urzędzie Szefa Dystryktu Lubelskiego objął zarząd biblioteki
1941 niemieckie władze okupacyjne zamknęły bibliotekę
1945 w lokalu przy ul. Kołłątaja 6, 8 maja otwarto Bibliotekę Publiczną prowadzoną przez Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego
1947 16 maja Zarząd Miejski Zamościa przejął zarządzanie biblioteką (Prot. Nr 45 z posiedzenia Zarządu Miejskiego)
1954 przy ul. Nowy Rynek powołano pierwszą filię biblioteczną na terenie miasta Zamościa
1959 przyznano bibliotece lokal przy ul. Pereca 14 (w dawnej synagodze)
1962 powołano Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zamościu i powierzono jej kierownictwo Janinie Mędrys
1964 utworzono Oddział dla Dzieci i Młodzieży z siedzibą w Powiatowym Domu Kultury. Jego oficjalne otwarcie nastąpiło 18 I 1965 r.
1976 16 lipca na stanowisko dyrektora WiMBP powołano Kazimierza Buczka
1978 w Zamościu zorganizowano klasę filialną Pomaturalnego Studium Bibliotekarskiego pod nadzorem Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy w Warszawie
1980 powstał Dział Informacyjno-Bibliograficzny, pełniący rolę ośrodka wiedzy o regionie
1985 w lutym otwarto dwuletnie Zaoczne Studium Bibliotekarskie w Zamościu
1988 12-13 maja odbyła się I Międzynarodowa Sesja Naukowa „Pan Wołodyjowski historia i literatura niepodległości”
1990 28 listopada powołano Krystynę Gruszkę na stanowisko p.o. dyrektora, a następnie w dniu 1 lutego 1991 r.
na stanowisko dyrektora WiMBP w Zamościu
1992 zakończyło działalność Studium Bibliotekarskie w Zamościu (od 1985 r. Studium przygotowało do zawodu
414 bibliotekarzy)
1994 rozpoczęto automatyzację biblioteki
1996 obchodzono 75-lecie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zamościu. W ramach obchodów odbyła się
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Henryk Sienkiewicz- Biografia. Twórczość. Recepcja”. Zorganizowano wystawę „Wydawnictwa Księgarni Polskiej Zygmunt Pomarański i Spółka w Zamościu”
i wydano katalog wystawy w opracowaniu Kazimierza Kowalczyka „Katalog Wydawnictw Księgarni Nakładowej Zygmunta Pomarańskiego i Ski Sp. z o.o w Zamościu”.
1998 27 kwietnia bibliotekę odwiedziła Minister Kultury i Sztuki Joanna Wnuk-Nazarowa
1995 nakładem WiMBP w Zamościu ukazał się pierwszy numer czasopisma „Bibliotekarz Zamojski”
1999 w związku z reformą administracyjną kraju Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną przekształcono
w Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną
2000 Internet w Bibliotece
2001 27 listopada odbyło się spotkanie z dyrektorem Biblioteki Narodowej Michałem Jagiełłą
2005 14 lutego rozpoczęła się przeprowadzka Biblioteki do nowego budynku przy ul. Kamiennej 20. W czerwcu,
w nowym lokalu udostępniono zbiory czytelnikom.
2005-2006 kolejny etap komputeryzacji Biblioteki zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego
2006 kwiecień zmiana oprogramowania bibliotecznego – wdrożenie programu PATRON 2.5
2006 26 kwietnia na mocy uchwały nr XLIII/485/06 podjętej przez Radę Miejską Zamościa Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zamościu nadano imię Stanisława Kostki Zamoyskiego
2006 maj zakończono prowadzenie katalogu kartkowego
2006 maj 85 rocznica powstania Biblioteki Publicznej. Z tej okazji odbyły się oficjalne uroczystości nadania bibliotece imienia Stanisława Kostki Zamoyskiego.
2006 Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zamościu przyznano medal Bibliotheca Magna Perennisque
za całokształt działalności na rzecz rozwoju bibliotekarstwa i popularyzacji czytelnictwa
2007 22 stycznia odbyła się uroczysta inauguracja „Roku Leśmiana w Zamościu”. Kawiarence Literackiej
w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zamościu nadano imię poety.
2007 w marcu Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamościu otrzymała Nagrodę Główną –Statuetkę – przyznaną przez Fundację ABC XXI „Cała Polska Czyta Dzieciom” za najlepiej przeprowadzoną kampanię promocyjną w roku szkolnym 2005/2006
2007 maj w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej zainaugurował działalność Dyskusyjny Klub Książki. Klub działa
w ramach ogólnopolskiego programu promocji czytelnictwa i wspierania książki „Tu czytamy” pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2008 obchodzono w bibliotece Rok Szymona Szymonowica, którego podsumowaniem była sesja naukowa
24 października „Szymon Szymonowic poeta wciąż aktualny”
2008 maj biblioteka przyjęła w depozyt księgozbiór klemensowski rodziny Zamoyskich liczący ponad 12 tysięcy woluminów, w tym 6,5 tysiąca starodruków. Księgozbiór od 1957 r. był w dyspozycji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. H. Łopacińskiego w Lublinie
2008 maj uchwała Rady Miejskiej zmieniająca nazwę Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego na: Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego
2008 październik na emeryturę odeszła Krystyna Gruszka wieloletnia dyrektor Książnicy Zamojskiej. Pełnienie obowiązków dyrektora powierzono Halinie Zielińskiej, dotychczasowemu kierownikowi Działu Promocji i Upowszechniania Czytelnictwa
2009 styczeń wszystkie biblioteki filialne Książnicy Zamojskiej zostały wyposażone w stanowiska komputerowe z dostępem
do Internetu dla Czytelników
2009 czerwiec rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko dyrektora Książnicy Zamojskiej. Dyrektorem Książnicy została Danuta R. Kawałko.
2009 grudzień mija 15 lat od chwili pojawienia się pierwszego numeru „Bibliotekarza Zamojskiego”. Ukazuje się trzydziesty, jubileuszowy numer periodyku.
2010 Zbiory Książnicy wzbogaciły się o liczącą 465 książek i czasopism kolekcję Michała Bojarczuka (1900-1986) – nauczyciela, regionalisty, społecznika zamojskiego
2010 marzec podczas konferencji „Wydawnictwa lokalne a integracja małej ojczyzny” Działowi Informacji, Bibliografii
i Wiedzy o Regionie Książnicy Zamojskiej nadano imię Zygmunta Klukowskiego
2011 Książnica Zamojska wyróżniona w ogólnopolskim konkursie Mistrz Promocji Czytelnictwa 2010 organizowanym przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
2011 Podczas uroczystości jubileuszowych 90-lecia BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAMOŚCIU wręczone zostały nagrody
i wyróżnienia dla Książnicy Zamojskiej: Medal Wojewody Lubelskiego, Medal Zasłużony dla Zamościa przyznany przez Prezydenta Zamościa, Wyróżnienie Starosty Powiatu Zamojskiego
2010 kwiecień Książnica Zamojska pracuje w jednolitym systemie bibliotecznym PATRON. W Elektronicznym Katalogu Biblioteki wyodrębnione zostały 3 bazy: Baza GŁÓWNA (rejestruje: książki, czasopisma oprawne, zbiory specjalne
na nośnikach audiowizualnych, artykuły z czasopism ogólnopolskich i bibliologicznych będących
w bieżącej prenumeracie biblioteki), Baza BIBLIOGRAFIA ZAMOJSZCYZNY (materiały biblioteczne
o charakterze regionalnym: książki, artykuły z czasopism, zbiory specjalne, w tym dokumenty życia społecznego), Baza KLEMSOWSKA (zbiory z klemensowskiego księgozbioru rodziny Zamoyskich).
2011 zakończono retrospektywne opracowanie zbiorów bibliotecznych. Do Elektronicznego Katalogu Biblioteki wprowadzono wszystkie książki.
2011 wszystkie działy biblioteki prowadzą automatyczne udostępnianie zbiorów
2011 przypada jubileusz 90-lecia biblioteki publicznej w Zamościu. Jego tematem przewodnim był regionalizm.
2011 w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek rozpoczęto realizację Zamojskiego Festiwalu Książki – cyklicznego przedsięwzięcia promującego książkę, czytelnictwo i bibliotekę
2011 19 maja Ogólnopolska Konferencja „Biblioteka skarbnicą wiedzy o regionie” z udziałem m.in. dyrektora Biblioteki Narodowej p. Tomasza Makowskiego
2011 Książnica przystąpiła do realizacji projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna, w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-20013, Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działania 4.1 Społeczeństwo informacyjne. W ramach projektu LBW powstanie w bibliotece pracownia digitalizacji oraz zdigitalizowanych zostanie ok. 1 tysiąca strodruków z księgozbioru klemensowskiego rodziny Zamoyskich.
2012 rok upłynął pod znakiem modernizacji lokali bibliotecznych. Wyremontowano lokal i wymieniono meble
w Filii nr 2 przy ul. Wiejskiej 17. Ze środków Polskiego Związku Niewidomych Okręgu w Lublinie wyremontowany został punkt biblioteczny przy Zamojskim Oddziale Polskiego Związku Niewidomych
(ul. Spadek 35), prowadzony przez Ośrodek Czytelnictwa Niepełnosprawnych
2012 Działalność Książnicy Zamojskiej na rzecz osób niepełnosprawnych w 2012 roku wyróżniona została przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” statuetką Solidarny i odpowiedzialny społecznie
2013 zautomatyzowano akcesję czasopism
2013 w ramach projektu „Nowoczesność przyszłością biblioteki” Książnica Zamojska została doposażona w nowy sprzęt komputerowy, w Wypożyczalni Biblioteki Głównej zainstalowane zostały bramki antykradzieżowe,
w Filii nr 1 system antywłamaniowy i przeciwpożarowy
2013 biblioteka otrzymała certyfikat Miejsce Przyjazne Dzieciom przyznany przez „Klub Rodzica” działający przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego w Zamościu oraz certyfikat Miejsce Przyjazne Seniorom przyznany przez Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu
2015 zakończono realizację projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna (LBW). W ramach projektu w Książnicy uruchomiono pracownię digitalizacji oraz bibliotekę cyfrową.
2015 biblioteka posiada centralny system wyszukiwania i prezentacji zasobów bibliotecznych multiwyszukiwarkę PRIMO, zakupiony w ramach LBW. Umożliwia on równoczesne przeszukiwanie katalogu biblioteki oraz własnych zasobów cyfrowych. Bazy te mogą także przeszukiwać użytkownicy bibliotek partnerskich projektu LBW.
2015 biblioteka udostępnia zbiory cyfrowe. Do zasobu Biblioteki Cyfrowej Książnicy Zamojskiej (BCKZ) włączono dokumenty powstałe w wyniku projektu LBW (z księgozbioru klemensowskiego rodziny Zamoyskich) oraz kopie cyfrowe zbiorów regionalnych. W BCKZ znajdują się trzy kolekcje: Księgozbiór Rodziny Zamoyskich, Wydawnictwa Drukarni Akademii Zamojskiej, Dziedzictwo Regionu.
2015 16 października odbyła się sesja naukowa „Księgozbiory rodziny Zamoyskich”
2015 we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zorganizowano XV edycję regionalnego, plastyczno-fotograficznego konkursu ekologicznego
2015 30 października, po raz piąty odbyło się seminarium Dysleksja, dysgrafia, dysortografia z cyklu „Budowanie przyjaznego świata dla osób niepełnosprawnych”
2015 organizowany od 2011 r. Zamojski Festiwal Książki posiada, wyłonione w drodze konkursu logo, którego autorką jest pochodząca z Zamościa Anna Korzeń
2015 wymiana mebli w Filii nr 4
2015 nowa kolekcja „Wiklinowy zakątek” w zbiorach Książnicy Zamojskiej. Zawiera ponad 100 książek dziecięcych (dary od czytelników), wydanych w l. 40. i 50. XX wieku
2015 listopad po raz pierwszy, w ramach współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie oraz Oddziałem US w Zamościu, zorganizowano seminarium „Demografia a czytelnictwo”
2015/2016 remont i wymiana mebli w Filii nr 1
2016 obchody jubileuszu 95-lecia biblioteki publicznej w Zamościu. W programie m.in. seminarium poświęcone czytelnictwu (26 października) oraz wydawnictwa: M. Rosiak, Bibliografia biblioteki publicznej w Zamościu
do 2015 roku
 i Księgozbiory rodziny Zamoyskich. Materiały z sesji Zamość, 16 października 2015 r.
2016 Biblioteka Cyfrowa Książnicy posiada logo wyłonione w wyniku konkursu, którego autorką jest Aneta Małka uczennica Liceum Plastycznego im. B. Morando w Zamościu
2016 zasoby Biblioteki Cyfrowej powiększone o kolejną kolekcję: Księgozbiór Podominikański z Krasnobrodu
2016 remont Filii nr 3 i Filii nr 6 oraz w Bibliotece Głównej
2016 Kolekcja Wojciecha Białasiewicza w zbiorach Książnicy Zamojskiej (2 222 publikacji historycznych, beletrystycznych opatrzonych autorskimi dedykacjami, książki autorstwa W. Białasiewicza, byłego redaktora naczelnego „Dziennika Związkowego”, publicysty, historyka i pisarza)
2017 grudzień  na emeryturę odeszła Danuta R. Kawałko, dyrektor Książnicy Zamojskiej
2018 styczeń dyrektorem Książnicy Zamojskiej, w wyniku konkursu, został Piotr Bartnik
2018 w lokalu Biblioteki Głównej (w ramach współpracy z Miastem Zamość) rozpoczął działalność punkt informacji prawnej Nieodpłatna Pomoc Prawna
2018 w Książnicy Zamojskiej rozpoczął działalność Klub Wolontariatu, powstały dwie grupy: młodzieżowa i senioralna
2019 czerwiec

 

zmiany w strukturze organizacyjnej instytucji, m.in.: połączenie Działu Informacji, Bibliografii i Wiedzy
o Regionie z Czytelnią Ogólną w jedną komórkę – Czytelnię Regionalną i Ogólną, połączenie Mediateki i Ośrodka Czytelnictwa Niepełnosprawnych w Wypożyczalnię Książki Mówionej i Zbiorów Multimedialnych, reorganizacja Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, utworzenie Działu Sieci Miejskiej, w skład którego wchodzą wszystkie filie biblioteczne, zmiana nazwy Oddziału dla Dzieci i Młodzieży na Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży
2019 uruchomienie na Rynku Wodnym w Zamościu plenerowej biblioteki „Letnia Czytelnia Książek i Prasy”
2019 marynistyczną kolekcję książek przekazała Książnicy Zamojskiej Pani Janina Gąsiorowska
2020 nowa regionalna baza informacyjna „Czerpak Zamojski” na stronie www biblioteki, hasła zgrupowane są
w czterech kategoriach: „ludzie”, „miejsca”, „wydarzenia”, „kolekcje”
2020 powiększenie lokalu Filii nr 5 (na terenie Szpitala JP II w Zamościu)
2020 Książnica Zamojska otrzymała wyróżnienie w konkursie, Mistrz Promocji Czytelnictwa 2019, organizowanym przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
2020 rozpoczęcie prac adaptacyjnych w budynku przy ul. Prusa 2 w Zamościu na nową siedzibę Filii nr 6, w ramach 2-letniego projektu współfinansowanego przez MKDNiS „Biblioteka w nowej przestrzeni – adaptacja
i modernizacja”
2020 utworzenie w 6 bibliotekach kolekcji literatury dziecięcej i młodzieżowej o walorach biblioterapeutycznych
Półki z dobrą książką w ramach projektu „Czytam, bo lubię”
2020 grudzień udostępnienie wypożyczalni e-booków i audiobooków LEGIMI
         2021 styczeń – grudzień
obchody 100-lecia Biblioteki Publicznej w Zamościu
                            2021 grudzień uroczyste otwarcie nowego lokalu Filii nr 6 Książnicy Zamojskiej przy ul. Prusa 2