1921 powołano stowarzyszenie Biblioteka Publiczna im. Jana Zamoyskiego. Biblioteka powstała w oparciu o księgozbiór przekazany przez Towarzystwo Akcyjne „Ziemianin” i bibliotekę zarządzaną przez Reginę Kłossowską. Mieściła się w magistracie (ul. Rynek 7).
1922 na podstawie postanowienia Wojewody Lubelskiego z dnia 2 listopada 1922 r. (L.3761/Pr.B.) bibliotekę wprowadzono do rejestru stowarzyszeń i związków pod nr 146 jako: „Bibliotekę Publiczną im. Jana Zamoyskiego w Zamościu”
1928 21 września Koło Miłośników Książki przejęło Bibliotekę Publiczną
1934 zarząd biblioteki objął formalnie mecenas Henryk Rosiński
1934 kierownictwo biblioteki powierzono Ludwice Gołkowskiej, absolwentce Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie
1936 16 listopada dokonano uroczystego otwarcia nowego lokalu biblioteki w oficynie Ratusza z osobnym wejściem od ul. Ratuszowej 1
1937 kierownictwo biblioteki powierzono Halinie Górczyńskiej
1939 18 maja Bibliotekę odwiedził Minister Kultury i Sztuki Wojciech Alojzy Świętosławski
1940 niemiecki Wydział Propagandy w Urzędzie Szefa Dystryktu Lubelskiego objął zarząd biblioteki
1941 niemieckie władze okupacyjne zamknęły bibliotekę
1945 w lokalu przy ul. Kołłątaja 6, 8 maja otwarto Bibliotekę Publiczną prowadzoną przez Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego
1947 16 maja Zarząd Miejski Zamościa przejął zarządzanie biblioteką (Prot. Nr 45 z posiedzenia Zarządu Miejskiego)
1954 przy ul. Nowy Rynek powołano pierwszą filię biblioteczną na terenie miasta Zamościa
1959 przyznano bibliotece lokal przy ul. Pereca 14 (w dawnej synagodze)
1962 powołano Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zamościu i powierzono jej kierownictwo Janinie Mędrys
1975 1 lipca powołano Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zamościu
1976 16 lipca na stanowisko dyrektora WiMBP powołano Kazimierza Buczka
1978 w Zamościu zorganizowano klasę filialną Pomaturalnego Studium Bibliotekarskiego pod nadzorem Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy w Warszawie
1980 powstał Dział Informacyjno-Bibliograficzny, pełniący rolę ośrodka wiedzy o regionie
1985 w lutym otwarto dwuletnie Zaoczne Studium Bibliotekarskie w Zamościu
1988 12-13 maja odbyła się I Międzynarodowa Sesja Naukowa „Pan Wołodyjowski historia i literatura niepodległości”
1990 28 listopada powołano Krystynę Gruszkę na stanowisko p.o. dyrektora, a następnie w dniu 1 lutego 1991 r. na stanowisko dyrektora WiMBP w Zamościu
1992 zakończyło działalność Studium Bibliotekarskie w Zamościu (od 1985 r. Studium przygotowało do zawodu 414 bibliotekarzy)
1994 rozpoczęto automatyzację biblioteki
1996 obchodzono 75-lecie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zamościu. W ramach obchodów odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Henryk Sienkiewicz- Biografia. Twórczość. Recepcja”. Zorganizowano wystawę „Wydawnictwa Księgarni Polskiej Zygmunt Pomarański i Spółka w Zamościu” i wydano katalog wystawy w opracowaniu Kazimierza Kowalczyka „Katalog Wydawnictw Księgarni Nakładowej Zygmunta Pomarańskiego i Ski Sp. z o.o w Zamościu”.
1998 27 kwietnia bibliotekę odwiedziła Minister Kultury i Sztuki Joanna Wnuk-Nazarowa
1995 nakładem WiMBP w Zamościu ukazał się pierwszy numer czasopisma „Bibliotekarz Zamojski”
1999 w związku z reformą administracyjną kraju Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną przekształcono w Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną
2000 Internet w Bibliotece
2001 27 listopada odbyło się spotkanie z dyrektorem Biblioteki Narodowej Michałem Jagiełłą
2005 14 lutego rozpoczęła się przeprowadzka Biblioteki do nowego budynku przy ul. Kamiennej 20. W czerwcu, w nowym lokalu udostępniono zbiory czytelnikom.
2005-2006 kolejny etap komputeryzacji Biblioteki zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego
2006 kwiecień zmiana oprogramowania bibliotecznego wprowadzenie programu PATRON 2,5
2006 26 kwietnia na mocy uchwały nr XLIII/485/06 podjętej przez Radę Miejską Zamościa Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zamościu nadano imię Stanisława Kostki Zamoyskiego
2006 maj zakończono prowadzenie katalogu kartkowego
2006 maj 85 rocznica powstania Biblioteki Publicznej. Z tej okazji odbyły się oficjalne uroczystości nadania bibliotece imienia Stanisława Kostki Zamoyskiego.
2006 Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zamościu przyznano medal Bibliotheca Magna Perennisque za całokształt działalności na rzecz rozwoju bibliotekarstwa i popularyzacji czytelnictwa
2007 22 stycznia odbyła się uroczysta inauguracja „Roku Leśmiana w Zamościu”. Kawiarence Literackiej w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zamościu nadano imię poety.
2007 w marcu Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamościu otrzymała Nagrodę Główną Statuetkę przyznaną przez Fundację ABC XXI „Cała Polska Czyta Dzieciom” za najlepiej przeprowadzoną kampanię promocyjną w roku szkolnym 2005/2006
2007 maj w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej zainaugurował działalność Dyskusyjny Klub Książki. Klub działa w ramach ogólnopolskiego programu promocji czytelnictwa i wspierania książki „Tu czytamy” pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2008 obchodzono w bibliotece Rok Szymona Szymonowica, którego podsumowaniem była sesja naukowa 24 października „Szymon Szymonowic poeta wciąż aktualny”
2008 maj biblioteka przyjęła w depozyt księgozbiór klemensowski rodziny Zamoyskich liczący ponad 12 tysięcy woluminów, w tym 6,5 tysiąca starodruków. Księgozbiór od 1957 r. był w dyspozycji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
2008 maj uchwała Rady Miejskiej zmieniająca nazwę Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego na: Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego
2008 październik na emeryturę odeszła Krystyna Gruszka wieloletnia dyrektor Książnicy Zamojskiej. Pełnienie obowiązków dyrektora powierzono Halinie Zielińskiej, dotychczasowemu kierownikowi Działu Promocji i Upowszechniania Czytelnictwa
2009 styczeń wszystkie biblioteki filialne Książnicy Zamojskiej zostały wyposażone w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu dla Czytelników
2009 czerwiec rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko dyrektora Książnicy Zamojskiej. Dyrektorem Książnicy została Danuta R. Kawałko.
2009 grudzień mija 15 lat od chwili pojawienia się pierwszego numeru „Bibliotekarza Zamojskiego”. Ukazuje się trzydziesty, jubileuszowy numer periodyku.
2010 marzec podczas konferencji „Wydawnictwa lokalne a integracja małej ojczyzny” Działowi Informacji, Bibliografii i Wiedzy o Regionie Książnicy Zamojskiej nadano imię Zygmunta Klukowskiego
2010 kwiecień Książnica Zamojska pracuje w jednolitym systemie bibliotecznym PATRON. W Elektronicznym Katalogu Biblioteki wyodrębnione zostały 3 bazy: Baza GŁÓWNA (rejestruje: książki, czasopisma oprawne, zbiory specjalne na nośnikach audiowizualnych, artykuły z czasopism ogólnopolskich i bibliologicznych będących w bieżącej prenumeracie biblioteki), Baza BIBLIOGRAFIA ZAMOJSZCYZNY (materiały biblioteczne o charakterze regionalnym: książki, artykuły z czasopism, zbiory specjalne, w tym dokumenty życia społecznego), Baza KLEMSOWSKA (zbiory z klemensowskiego księgozbioru rodziny Zamoyskich).
2011 zakończono retrospektywne opracowanie zbiorów bibliotecznych. Do Elektronicznego Katalogu Biblioteki wprowadzono wszystkie książki.
2011 wszystkie działy biblioteki prowadzą automatyczne udostępnianie zbiorów
2011 przypada jubileusz 90-lecia biblioteki publicznej w Zamościu. Jego tematem przewodnim był regionalizm.
2011 w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek rozpoczęto realizację Zamojskiego Festiwalu Książki – cyklicznego przedsięwzięcia promującego książkę, czytelnictwo i bibliotekę
2011 19 maja Ogólnopolska Konferencja „Biblioteka skarbnicą wiedzy o regionie” z udziałem m.in. dyrektora Biblioteki Narodowej p. Tomasza Makowskiego
2011 Książnica przystąpiła do realizacji projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna, w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-20013, Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działania 4.1 Społeczeństwo informacyjne. W ramach projektu LBW powstanie w bibliotece pracownia digitalizacji oraz zdigitalizowanych zostanie ok. 1 tysiąca strodruków z księgozbioru klemensowskiego rodziny Zamoyskich.
2012 rok upłynął pod znakiem modernizacji lokali bibliotecznych. Wyremontowano lokal i wymieniono meble w Filii nr 2 przy ul. Wiejskiej 17. Ze środków Polskiego Związku Niewidomych Okręgu w Lublinie wyremontowany został punkt biblioteczny przy Zamojskim Oddziale Polskiego Związku Niewidomych (ul. Spadek 35), prowadzony przez Ośrodek Czytelnictwa Niepełnosprawnych
2012 Działalność Książnicy Zamojskiej na rzecz osób niepełnosprawnych w 2012 roku wyróżniona została przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” statuetką Solidarny i odpowiedzialny społecznie
2013 zautomatyzowano akcesję czasopism
2013 w Wypożyczalni Biblioteki Głównej zainstalowane zostały bramki antykradzieżowe, w Filii Nr 1 system antywłamaniowy i przeciwpożarowy
2015 zakończono realizację projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna (LBW). W ramach projektu w Książnicy uruchomiono pracownię digitalizacji oraz bibliotekę cyfrową.
2015 biblioteka posiada centralny system wyszukiwania i prezentacji zasobów bibliotecznych multiwyszukiwarkę PRIMO, zakupiony w ramach LBW. Umożliwia on równoczesne przeszukiwanie katalogu biblioteki oraz własnych zasobów cyfrowych. Bazy te mogą także przeszukiwać użytkownicy bibliotek partnerskich projektu LBW.
2015 biblioteka udostępnia zbiory cyfrowe. Do zasobu Biblioteki Cyfrowej Książnicy Zamojskiej (BCKZ) włączono dokumenty powstałe w wyniku projektu LBW (z księgozbioru klemensowskiego rodziny Zamoyskich) oraz kopie cyfrowe zbiorów regionalnych. W BCKZ znajdują się trzy kolekcje: Księgozbiór Rodziny Zamoyskich, Wydawnictwa Drukarni Akademii Zamojskiej, Dziedzictwo Regionu.
2015 16 października odbyła się sesja naukowa „Księgozbiory rodziny Zamoyskich”
2015 we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zorganizowano XV edycję regionalnego, plastyczno-fotograficznego konkursu ekologicznego
2015 30 października, po raz piąty, odbyło się seminarium z cyklu „Budowanie przyjaznego świata dla osób niepełnosprawnych”
2015 organizowany od 2011 r. Zamojski Festiwal Książki posiada, wyłonione w drodze konkursu logo, którego autorką jest pochodząca z Zamościa Anna Korzeń
2015 wymiana mebli w Filii nr 4
2015/2016 remont i wymiana mebli w Filii nr 1
2016 obchody jubileuszu 95-lecia biblioteki publicznej w Zamościu. W programie m.in. seminarium poświęcone czytelnictwu (26 października) oraz wydawnictwa: M. Rosiak, Bibliografia biblioteki publicznej w Zamościu do 2015 roku i Księgozbiory rodziny Zamoyskich. Materiały z sesji Zamość, 16 października 2015 r.
2016 BCKZ posiada logo wyłonione w wyniku konkursu, którego autorką jest Aneta Małka uczennica Liceum Plastycznego im. B. Morando w Zamościu
2016 zasoby BCKZ powiększone o kolejną kolekcję: Księgozbiór Podominikański z Krasnobrodu
2016 remont Filii nr 3 i Filii nr 6 oraz w Bibliotece Głównej pracowni introligatorskiej, zaplecza Wypożyczalni Głównej i wymiana części grzejników