Regulamin Wypożyczalni Głównej

Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu

 

Postanowienia ogólne

 

1.  Prawo korzystania ze zbiorów Wypożyczalni Głównej Książnicy Zamojskiej mają wszyscy obywatele posiadający miejsce zameldowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, którzy ukończyli 15 lat.

2.  Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne, z wyjątkiem jednorazowej opłaty za legitymację czytelniczą.

3.  Przy zapisie obowiązują następujące czynności:

– zapoznanie się z Regulaminem Wypożyczalni,

– okazanie dowodu osobistego, w przypadku osób niepełnoletnich legitymacji szkolnej, w przypadku cudzoziemców – studentów szkół wyższych mających siedzibę w mieście Zamość – indeksu oraz dowodu tożsamości.

– wypełnienie karty zapisu i podpisanie zobowiązania o przestrzeganiu Regulaminu korzystania ze zbiorów Wypożyczalni,

– w przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest złożenie pisemnego poręczenia rodziców lub opiekunów prawnych niepełnoletniego, poświadczonego danymi osobowymi z dokumentu tożsamości,

– opłacenie kosztu legitymacji czytelniczej, wg obowiązującego Cennika.

4.  Dane osobowe podane przy zapisie do biblioteki są niezbędne do zawarcia umowy cywilno-prawnej użyczenia materiałów bibliotecznych. Osoba, która nie wyrazi zgody na umieszczenie swoich danych osobowych w ewidencji Czytelników Książnicy Zamojskiej, nie może wypożyczać materiałów bibliotecznych na zewnątrz. Dane osobowe Czytelnika są chronione zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst ujednolicony Dz. U. 2018, poz. 1000) i nie są udostępniane innym podmiotom.

5.  Czytelnik jest zobowiązany powiadomić Książnicę o każdej zmianie danych osobowych, adresu zamieszkania i mail, numeru telefonu.

6.  Czytelnik zapisany do ewidencji otrzymuje legitymację czytelnika, która uprawnia do korzystania ze zbiorów Książnicy udostępnianych w Bibliotece Głównej i bibliotekach filialnych. Czytelnik odpowiada za wszystkie wypożyczenia dokonane za pomocą jego legitymacji. O zagubieniu legitymacji należy bezzwłocznie powiadomić Książnicę. Książnica nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się legitymacją przez osoby trzecie, do czasu zgłoszenia zastrzeżenia legitymacji przez właściciela. Koszty wydania duplikatu legitymacji obciążają Czytelnika. (Cennik)

7.  Dane z legitymacji umożliwiają Czytelnikowi wgląd do jego konta czytelniczego.

 

Udostępnianie zbiorów

 

1.  Wypożyczalnia Główna udostępnia książki na zewnątrz. W uzasadnionych przypadkach Czytelnik może prosić o odwiedziny domowe na telefon.

2.  Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć do 5 woluminów książek, na okres nie dłuższy niż 30 dni. Możliwe jest dwukrotne przedłużenie terminu wypożyczenia książek do 30 dni, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Czytelników. Prolongaty dokonać można bezpośrednio w Wypożyczalni, mailowo lub telefonicznie.

3.  Czytelnicy, którzy udostępnili bibliotece adres mailowy do korespondencji powiadamiani są o terminie zwrotu książek na trzy dni przed jego upływem.

4.  Wypożyczalnia może żądać zwrotu książek przed upływem ustalonego w pkt. 2 terminu, jeżeli są one szczególnie poszukiwane przez innych Czytelników.

5.  Czytelnicy mają wolny dostęp do części księgozbioru Wypożyczalni Głównej.

6.  Przeglądanych książek nie można wynosić poza Wypożyczalnię. Po wybraniu książek Czytelnik przekazuje je bibliotekarzowi dyżurnemu w celu zarejestrowania wypożyczenia.

7.  Czytelnicy korzystający z wolnego dostępu do półek są zobowiązani do pozostawienia w szatni wierzchniej odzieży, toreb, torebek, teczek, bagażu podręcznego; korzystanie z szatni jest bezpłatne.

8.  Czytelnik składa u bibliotekarza dyżurnego zamówienie na książki przechowywane w magazynie Wypożyczalni, po wcześniejszym wyszukaniu ich numerów inwentarzowych w Elektronicznym Katalogu Biblioteki (dostęp z komputerów znajdujących się w Wypożyczalni Biblioteki Głównej oraz przez stronę internetową Książnicy Zamojskiej).

9.  Bibliotekarz dyżurny ma obowiązek poinformowania Czytelnika o stanie jego konta oraz terminie zwrotu wypożyczanych książek.

10.  Bibliotekarz dyżurny ma obowiązek, na prośbę Czytelnika:

– udzielania informacji o posiadanych zbiorach,

– pomocy w doborze literatury,

– pomocy przy korzystaniu z Elektronicznego Katalogu Biblioteki,

– dostarczenia do przejrzenia na miejscu dowolnej liczby książek z magazynu Wypożyczalni, o które prosi Czytelnik w trakcie wyboru literatury.

11.  Wypożyczone książki Czytelnik zwraca bibliotekarzowi dyżurnemu.

12.  Jeżeli Książnica nie posiada poszukiwanych przez Czytelnika materiałów, może je sprowadzić z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Wypożyczenia międzybiblioteczne realizuje Czytelnia Regionalna i Ogólna. Sprowadzone przez Czytelnię, w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, materiały są udostępniane Czytelnikowi wyłącznie w Czytelni. Koszt sprowadzenia materiałów pokrywa Czytelnik. (Cennik)

13.  Czytelnik może dokonać telefonicznej rezerwacji zbiorów, jeżeli są one dostępne. Rezerwacja jest aktualna do końca pracy Wypożyczalni w dniu następnym.

 

Poszanowanie i zabezpieczenie książek

 

1.  Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania wypożyczanych książek.

2.  Czytelnik i bibliotekarz dyżurny powinni zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Uszkodzenia książki Czytelnik powinien zgłosić bibliotekarzowi.

3.  W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki, jako rekompensatę zaistniałej szkody Czytelnik jest zobowiązany do:

– odkupienia identycznej książki (lub nowszego jej wydania),

– zakupienia książki wskazanej przez Książnicę, o aktualnej wartości rynkowej książki zagubionej lub zniszczonej,

– pokrycia kosztów naprawy książki przez introligatora.

4.  W przypadku zagubienia lub zniszczenia jednego woluminu książki wielotomowej, Czytelnik reguluje należność za całość dzieła, przy czym nie nabywa praw własności do jego pozostałych tomów.

 

Przetrzymywanie książek

 

1.  Niezwrócenie w terminie wypożyczonych książek powoduje:

– upomnienie w formie pisemnej,

– obciążenie Czytelnika kosztami wysłania upomnienia,

– konieczność uiszczenia przez Czytelnika opłaty za niezwrócenie w terminie wypożyczonych książek. (Cennik)

2.  W przypadku Czytelników niepełnoletnich:

– upomnienie wysyłane jest na adres rodziców lub prawnych opiekunów,

– kosztami wysłania upomnienia obciążani są rodzice lub prawni opiekunowie.

3.  Za wpłaconą należność z tytułu nieterminowego zwrotu książek Czytelnik otrzymuje od bibliotekarza dyżurnego pokwitowanie.

4.  Zwrot przetrzymywanych książek nie zwalnia Czytelnika z obowiązku uregulowania opłat za ich przetrzymywanie.

5.  Uiszczenie opłat za przetrzymywanie książek jest obowiązkowe.

6.  W przypadku gdy Czytelnik nie zwraca w terminie wypożyczonych książek i nie reaguje na ponaglenia, Książnica dochodzi swoich roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, włącznie z przekazaniem sprawy do postępowania windykacyjnego i na drodze sądowej.

 

Postanowienia końcowe

 

1.  Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na trwałe pozbawiony prawa korzystania ze zbiorów Wypożyczalni Głównej. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik Działu Udostępniania. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Książnicy Zamojskiej.

2.  Skargi i wnioski w sprawie funkcjonowania Wypożyczalni Głównej Czytelnicy mogą składać w Sekretariacie Książnicy Zamojskiej.

3.  Cennik usług świadczonych przez Książnicę Zamojską im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu stanowi integralną część Regulaminu Wypożyczalni Głównej.

 

Zarządzenie Dyrektora Książnicy Zamojskiej nr 11/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie nadania regulaminów korzystania ze zbiorów i usług Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu