Regulamin konkursu

I. Organizatorzy:

Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu Wypożyczalnia Główna, Zamość ul. Kamienna 20.

II. Cele konkursu:

 – nawiązanie do polskich tradycji Świąt Bożego Narodzenia;

– rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczestników;

– doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami i materiałami plastycznymi, programami graficznymi, dźwiekowymi;

– kształtowanie i udoskonalanie warsztatu literackiego;

– stworzenie możliwości do twórczego zaprezentowania się w środowisku lokalnym.

III. Warunki uczestnictwa

 Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych z Miasta Zamość i regionu.

 1. Zadaniem konkursowym jest stworzenie ciekawych i oryginalnych życzeń świątecznych w dowolnej formie (plastycznej, graficznej, dźwiękowej).
 2. Prace muszą być wykonane samodzielnie, nigdzie wcześniej niepublikowane oraz nieprzedstawiane w innych konkursach.
 3. Prace plastyczne w formacie A4, projekty graficzne wykonane na komputerze drukujemy, natomiast pliki audio przesyłamy w formacie mp3 na adres: wypoz@biblioteka.zamosc.pl
 4. Prace powinny być zaopatrzone w metryczkę zawierającą: nazwisko, imię, wiek autora oraz nr telefonu. W przypadku uczestników zrzeszonych w instytucjach (świetlice, szkoły, warsztaty terapii zajęciowej itp.) konieczne są również: imię i nazwisko opiekuna artystycznego (tj. osoby po kierunkiem, której praca powstała), dokładny adres placówki, tel.
 5. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018.0.1191). Dane uczestników będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby konkursu oraz promocji działań biblioteki.
 6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania informacji o laureacie, tj. imienia i nazwiska oraz umieszczenie tych informacji w materiałach promujących Organizatora, a także w mediach i Internecie.
 7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa na wykorzystanie wybranych prac, jako oficjalnych kartek świątecznych Książnicy Zamojskiej, które zostaną rozesłane, jako życzenia bożonarodzeniowe.
 8. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

IV. Kategorie i przedziały wiekowe grup konkursowych

Nadesłane prace będą oceniane w kategorii literackiej, plastycznej, wokalnej, w trzech przedziałach wiekowych:

I. Grupa – dzieci do lat 10

II. Grupa – młodzież do lat 17

III. Grupa – dorośli od lat 18

Ponadto prace zostaną ocenione w zakresie:

 • Zgodności z tematem
 • Walorów estetycznych
 • Pomysłowości i oryginalności formy
 • Estetyki wykonania

V. Termin i warunki dostarczania prac

 1. Prace w formie plastycznej, graficznej należy przesłać pocztą na adres: Książnica Zamojska, 22 – 400 Zamość, ul. Kamienna 20 lub dostarczyć osobiście (Wypożyczalnia główna pok. nr 2). Pliki audio należy przesłać w formacie mp3 na adres e mail: wypoz@biblioteka.zamosc.pl Termin składania prac 10.12.2020 r.
 2. Prace dostarczone na konkurs można odbierać od 10 stycznia 2021 r.

Prace nieodebrane w ww. terminie przechodzą na własność Organizatora.

VI. Postanowienia ogólne 

 1. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora.
 2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w grudniu 2020 r.
 3. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie.
 4. Organizator nie wysyła nagród pocztą.
 5. W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do organizatorów.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu udzielane będą od numerem telefonu (84) 62 711 54 wew. 24