Regulamin udostępniania Księgozbioru Klemensowskiego

w Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu

 

 

Postanowienia ogólne

 1. Księgozbiór klemensowski rodziny Zamoyskich jest przechowywany w Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu na mocy Umowy depozytu zawartej 21 października 2008 r. między Panem Marcinem Zamoyskim i Książnicą Zamojską im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu.
 2. Księgozbiór klemensowski rodziny Zamoyskich stanowią: książki, rękopisy, dokumenty kartograficzne i wydawnictwa ciągłe z XVI – XX wieku, zwane w dalszej części Regulaminu materiałami lub dokumentami.
 3. Zbiory udostępniane są bezpłatnie, na miejscu w pracowni Księgozbioru klemensowskiego rodziny Zamoyskich.
 4. Czytelników korzystających z Księgozbioru klemensowskiego rodziny Zamoyskich obowiązuje:
 • – pozostawienia w szatni wierzchniej odzieży, toreb, torebek, teczek, bagażu podręcznego; korzystanie z szatni jest bezpłatne,
 • – zachowanie ciszy,
 • – zakaz wnoszenia napojów i posiłków oraz ich spożywania,
 • – zakaz używania telefonów komórkowych,
 • – dbałość o udostępnione materiały,
 • – zastosowanie się do zaleceń bibliotekarza.

 

Udostępnianie zbiorów

 1. Dokumenty z Księgozbioru klemensowskiego rodziny Zamoyskich udostępniane są pracownikom nauki i studentom, wyłącznie do celów naukowych.
 2. Korzystający ze zbiorów mają obowiązek złożenia: pisemnego zaświadczenia opiekuna naukowego lub dyrektora odnośnej instytucji, a pisemnego oświadczenia w przypadku indywidualnych prac naukowych, które określają temat zamierzonych badań.
 3. Prawo korzystania ze zbiorów przysługuje na czas określony, niezbędny do przeprowadzenia prac badawczych, nie dłużej jednak niż 1 rok. Po upływie tego czasu Czytelnik powinien ponownie udokumentować potrzebę korzystania ze zbiorów.
 4. Dyrektor Książnicy Zamojskiej może odmówić udostępniania szczególnie cennych dokumentów ze względu na stan ich zachowania lub wymogi bezpieczeństwa.
 5. Czytelnik może korzystać ze zbiorów:
 • – po zapoznaniu się z Regulaminem,
 • – wpisaniu się do księgi odwiedzin,
 • – okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem i zdeponowaniu tego dokumentu u bibliotekarza, na czas korzystania ze zbiorów. Dane osobowe Czytelnika są chronione zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst ujednolicony Dz. U. 2015, poz. 2135) i nie są udostępniane innym podmiotom.
 1. Czytelnik otrzymuje materiały na podstawie własnoręcznie podpisanych rewersów.
 2. Po złożeniu rewersów Czytelnik uzyska informację o terminie ich realizacji. Termin realizacji zamówienia jest uzależniony od czasu potrzebnego do bibliotecznego przysposobienia zamawianych materiałów.
 3. Czytelnik, za zgodą bibliotekarza dyżurnego i w wyznaczonym przez niego miejscu pracowni Księgozbioru klemensowskiego rodziny Zamoyskich może korzystać z własnego komputera.
 4. Czytelnik jednorazowo może zamówić 2 woluminy lub 1 klocek introligatorski. Udostępnia się tylko jedno dzieło (lub jeden wolumin). Kolejne, zamówione woluminy Czytelnik otrzymuje po zwrocie poprzednich.
 5. Czytelnik ma obowiązek wpisania do metryczki znajdującej się w udostępnionym dokumencie: swojego imienia i nazwiska, daty korzystania oraz tematu pracy badawczej.
 6. Czytelnika obowiązuje szczególna dbałość o udostępniane materiały, tj.:
 • – zakaz podkreślania, kopiowania, opierania się na dokumentach i używania ich jako podkładek,
 • – posługiwania się wyłącznie ołówkiem przy robieniu notatek (zabronione jest posługiwanie się piórem, długopisem, pisakiem),
 • – starannego przeglądania udostępnionych materiałów.
 1. Podczas korzystania z udostępnionych materiałów Księgozbioru klemensowskiego rodziny Zamoyskich Czytelnik nie może korzystać równocześnie z innych zbiorów.
 2. Obowiązuje zakaz wynoszenia udostępnionych materiałów poza pracownię Księgozbioru klemensowskiego rodziny Zamoyskich. Czytelnik powinien zwrócić bibliotekarzowi dyżurnemu udostępnione materiały, w przypadku zaistnienia potrzeby chwilowego wyjścia z pracowni.
 3. Czytelnik jest zobowiązany do oczekiwania na zwrot zdeponowanego dokumentu tożsamości, do czasu zakończenia przez bibliotekarza dyżurnego kontroli stanu fizycznego zwróconych materiałów.

 

Kopiowanie materiałów bibliotecznych

 1. W uzasadnionych przypadkach (dla celów naukowych i wydawniczych), jeżeli pozwala na to stan zachowania materiałów, możliwe jest zamówienie usługi skanowania (fotografii cyfrowej) udostępnianych materiałów. Nie jest możliwe skanowanie własnym sprzętem.
 2. Pisemne zamówienie na wykonanie skanów (kopii cyfrowych) udostępnianych materiałów należy złożyć u bibliotekarza dyżurnego. Jest ono realizowane (w zależności od wielkości zamówienia) od 3 do 7 dni.
 3. Zamówienie na wykonanie skanów (kopii cyfrowych) winno zawierać: tytuł kopiowanego dokumentu, liczbę i numery stron, format zapisu oraz dane osobowe Czytelnika.
 4. Opłaty za wykonane usługi reprograficzne reguluje Cennik.
 5. Nie wykonuje się kserokopii materiałów z Księgozbioru klemensowskiego rodziny Zamoyskich.
 6. W przypadku wykorzystania udostępnianych materiałów (tekstu, ilustracji) w publikacji, Czytelnik jest zobowiązany do zamieszczenia informacji o miejscu ich przechowywania. Równocześnie Książnica Zamojska prosi autorów publikacji o przekazywanie do jej zbiorów jednego egzemplarza materiałów publikowanych w oparciu o udostępniane zbiory.

 

Postanowienia końcowe

 1. W okresie korzystania z dokumentów Księgozbioru klemensowskiego rodziny Zamoyskich Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za stan zachowania powierzonych mu dokumentów. Ma obowiązek stosowania się do uwag i poleceń bibliotekarza dyżurnego, odnoszących się do sposobu korzystania ze zbiorów.
 2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na trwałe pozbawiony prawa korzystania z Księgozbioru klemensowskiego rodziny Zamoyskich. Decyzję w tej sprawie podejmuje pracownik odpowiadający za Księgozbiór. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Książnicy Zamojskiej.
 3. Skargi i wnioski w sprawie funkcjonowania pracowni Księgozbioru klemensowskiego rodziny Zamoyskich Czytelnicy mogą składać w Sekretariacie Książnicy Zamojskiej.
 4. Cennik usług świadczonych przez Książnicę Zamojską im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu stanowi integralną część Regulaminu udostępniania Księgozbioru klemensowskiego rodziny Zamoyskich.

 

Zarządzenie Dyrektora Książnicy Zamojskiej nr 5/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania regulaminów korzystania ze zbiorów i usług Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu