Borykamy się w ostatnich latach z nawałem śmieci. Śmieci przybywa, usługi drożeją – budować spalarnię, czy nie budować, a może segregować albo kupować mniej… Okazuje się, że problemy z utrzymaniem czystości i porządku mamy od lat… Prócz tego mają być wprowadzone następujące innowacje: zastąpienie wozów konnych taboru miejsk. autem ciężarowem, co przyczyni się do szybszego uprzątania ulic i placów ze śmieci i błota i zakupienie auta-polewaczki o pojemności 2500 litrów celem skrapiania wodą ulic i placów w porze letniej – odnotowała „Gazeta Zamojska” z 1929 roku. Budżet m. Zamościa na rok 1929/30, wyraża się po stronie wydatków i dochodów w ogólnej sumie ponad 1,100,000 złotych.
Już ponad sto lat temu za niewykupienie kwitu na wywóz nieczystości we właściwym czasie ukarany został grzywną w kwocie 25 koron lub 3 dniowym aresztem Józef Zawisza, właściciel domu przy ul. Franciszkańskiej 8 – informowała „Kronika Powiatu Zamojskiego”.
Musiało być bardzo brudno skoro o Zarazie w… Zamościu – rozpisywała się „Gazeta Zamojska” z kwietnia 1929 roku. Nie tyle zaraza, ile obawa przed nią skłoniła policję sanitarną do wprowadzenia radykalnych represji sanitarnych, bez których klęska zarazy byłaby nieuniknioną. Wystarczy powiedzieć, że 90 % ludności Zamościa, jest pozbawione najprymitywniejszych urządzeń sanitarnych — kloak i śmietników. Barbarzyństwo pod tym względem przekracza wszelkie granice. Nawet w śródmieściu, w okazalszych budynkach, urządzenia tego rodzaju są w rozpaczliwym stanie. Istnieją domy „nowoczesne”, wybudowane w ostatnich latach, (Nowa-Osada) gdzie jedyna klatka kanaliz., dla wszystkich mieszkańców, znajduje się na krańcu długiego ogrodu — w błocie i brudzie. Cóż mówić dopiero o biednych domostwach podmiejskich, gdzie rolę nowoczesnych urządzeń pełnią tradycyjne „stodoły”… Wobec tego stanu rzeczy policja sanitarna zamierza na koszt właścicieli przeprowadzić budowę niezbędnych urządzeń kanalizac. i skrzyń śmietnikowych. Koszta przeciętne takiej budowli będą niebawem ogłoszone.

Obecnie kwestie utrzymania czystości i porządku na terenie Zamościa regulują Uchwały Rady Miasta. Usługi komunalne od 1952 roku świadczy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Zamościu. W zakres podstawowej działalności PGK wchodzą usługi dostarczania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, utrzymania czystości i porządku ulic, placów na terenie miasta Zamość, a także zarządzania cmentarzem komunalnym.