Regulamin Wypożyczalni Książki Mówionej i Zbiorów Multimedialnych

Regulamin Wypożyczalni Książki Mówionej i Zbiorów Multimedialnych2023-01-17T08:27:39+01:00

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG

Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług i zbiorów Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu, zwanej dalej: Biblioteka.
 2. Usługi świadczone przez Bibliotekę są bezpłatne, z zastrzeżeniem wyjątków zawartych w niniejszym Regulaminie.
 3. Biblioteka świadczy usługi w następujących punktach obsługi Czytelnika:

1) Wypożyczalnia Główna, ul. Kamienna 20,

2) Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży, ul. Kamienna 20,

3) Wypożyczalnia Książki Mówionej i Zbiorów Multimedialnych, ul. Kamienna 20,

4) Czytelnia Regionalna i Ogólna, ul. Kamienna 20,

5) Filia nr 1, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 51a,

6) Filia nr 2, ul. Wiejska 17,

7) Filia nr 3, ul. Brzozowa 26a,

8) Filia nr 4, ul. Peowiaków 68a

9) Filia nr 5, Aleje Jana Pawła II 10

10) Filia nr 6, ul. Bolesława Prusa 2

 2. Prawo korzystania

 1. Każdy Czytelnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, a jego znajomość poświadczyć własnoręcznym podpisem na Karcie Zobowiązania.
 2. Korzystanie z usług wymienionych w niniejszym regulaminie jest możliwe za okazaniem Karty Bibliotecznej, którą Czytelnik otrzymuje z chwilą zapisania do Biblioteki. Wysokość opłaty za Kartę Biblioteczną reguluje aktualnie obowiązujący Cennik Usług świadczonych przez Książnicę Zamojską im. S. K. Zamoyskiego w Zamościu (dalej: Cennik).
 3. Przy zapisie Czytelnik winien:
 4. a) okazać dokument tożsamości ze zdjęciem potwierdzający dane osobowe,
 5. b) zapoznać się z Regulaminem i zobowiązać podpisem do jego przestrzegania,
 6. c) wskazać adres swojego zamieszkania oraz adres poczty elektronicznej.
 7. Za niepełnoletniego Czytelnika zobowiązanie i oświadczenie składają oraz przyjmują odpowiedzialność rodzice lub opiekunowie prawni.
 8. Za wydanie nowej Karty Bibliotecznej, w przypadku zgubienia lub zniszczenia, Czytelnik ponosi opłatę, której wysokość reguluje aktualny
 9. Zgubienie Karty Czytelnika należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione do czasu zgłoszenia przez jej właściciela.
 10. Czytelnik rezygnujący z usług Biblioteki ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych z ewidencji czytelników, a Biblioteka ma obowiązek usunąć te dane pod warunkiem, że Czytelnik zwrócił wszystkie wypożyczone materiały i nie ma żadnych zobowiązań wobec Biblioteki. Czytelnik, który zażądał usunięcia konta bibliotecznego, jest zobowiązany do zwrotu Karty Bibliotecznej.
 11. Czytelnik zobowiązany jest poinformować Bibliotekę o każdej zmianie danych osobowych podanych w trakcie zapisu, w szczególności o zmianie adresu zamieszkania oraz zmianie adresu poczty elektronicznej.


3. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Czytelników Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Książnica Zamojska im. S. K. Zamoyskiego w Zamościu, 22-400 Zamość, ul. Kamienna 20.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych, korzystając z adresu e-mail: iod@biblioteka.zamosc.pl lub wysyłając pismo na adres Biblioteki podany powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Jako administrator będziemy przetwarzać dane osobowe w celu:

 1. udostępnienia materiałów bibliotecznych Książnicy Zamojskiej im. S. K. Zamoyskiego w Zamościu, związanego z wydaniem Karty Bibliotecznej oraz założeniem i prowadzeniem konta czytelniczego, zapewnienia ochrony udostępnionych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących działalności Biblioteki w związku z wypełnianiem naszego ustawowego obowiązku na podstawie ustawy z dn. 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz ustawy z dn. 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 2. dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej, co obejmuje także przetwarzanie w celach archiwalnych w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 3. skontaktowania się w sprawach związanych z użytkowaniem lub udostępnianiem materiałów bibliotecznych Biblioteki w związku z wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

IV. Okres przechowywania danych

 1. Pani/Pana dane osobowe, wynikające z założenia konta w systemie bibliotecznym i wydania Karty Bibliotecznej, będą przetwarzane przez okres wskazany w Regulaminie korzystania ze zbiorów i usług Książnicy Zamojskiej im. S. K. Zamoyskiego w Zamościu czyli przez 5 lat od końca roku, w którym wygasła ważność Karty Bibliotecznej. Liczenie terminu od końca roku służy określeniu jednolitej daty usunięcia danych dla kart czytelnika kończących ważność w danym roku.
 2. Pani/Pana dane osobowe, wynikające z podpisania Karty zobowiązania czytelnika lub Oświadczenia przedstawiciela ustawowego, będziemy przechowywali zgodnie z obowiązującymi w Bibliotece przepisami archiwalno-kancelaryjnymi.
 3. Dane kontaktowe w postaci adresu e-mail i/lub numeru telefonu, które zostały nam przekazane na podstawie zgody będziemy przetwarzali do czasu ustania celu w jakim zostały przekazane lub do czasu odwołania zgody.

V. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (o ile w danych przypadkach przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

VI. Informacja o dobrowolności podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych wskazanych jako obowiązkowe będzie skutkowało brakiem możliwości rejestracji i korzystania ze zbiorów Biblioteki.

VII. Informacja o przekazywaniu danych innym odbiorcom lub ich kategoriom

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, mogą być natomiast udostępniane innym podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

VIII. Informacja o przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.


4. Wypożyczanie i udostępnianie

 1. Czytelnik Biblioteki ma prawo do:

– wypożyczania książek, zbiorów audiowizualnych, gier planszowych,

– korzystania z zasobów udostępnianych na miejscu, tj. księgozbioru, czasopism, zbiorów specjalnych,

– korzystania z wyznaczonych stanowisk komputerowych,

– korzystania z wyznaczonego sprzętu multimedialnego,

– korzystania z usługi dostarczenia zbiorów do domu,

– korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych,

– korzystania z wypożyczalni e-booków,

– korzystania z wypożyczenia Czytaka – dotyczy Czytelników niewidomych lub niedowidzących,

– korzystania z wypożyczenia Czytnika e-booków.

 

 1. Jednorazowo Czytelnik może uzyskać dostęp i wypożyczyć:

– zbiory biblioteczne w ilości 5 egzemplarzy – na okres 30 dni

– e-booki (zgodnie z regulaminem usługi LEGIMI)

– jeden Czytak – na okres 30 dni,

– jeden Czytnik e-booków – na okres 30 dni,

 1. Czytelnik samodzielnie (po zalogowaniu do systemu bibliotecznego), telefonicznie lub za pośrednictwem bibliotekarza może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych zbiorów i urządzeń, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Czytelników i nie minął termin ich zwrotu – dwukrotnie na kolejne 30 dni.
 2. Prolongaty należy dokonać najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu.
 3. Wypożyczenie zasobów Biblioteki rejestrowane jest elektronicznie na koncie Czytelnika.
 4. Czytelnik samodzielnie (po zalogowaniu do systemu bibliotecznego), telefonicznie lub za pośrednictwem bibliotekarza może zarezerwować pozycje, które chce wypożyczyć. Informacja o dostępności rezerwacji zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej Czytelnika. W przypadku braku adresu poczty elektronicznej Czytelnik zobowiązany jest do sprawdzenia dostępności pozycji.
 5. Zamówione materiały biblioteczne należy odebrać w ciągu 2 dni roboczych. Nieodebranie zamówienia w tym czasie, skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji.
 6. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan zbiorów przed udostępnieniem, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
 7. Czytelnik odpowiada za szkody wynikłe z jego winy: zagubienie, uszkodzenie lub zniszczenie zasobów Biblioteki.
 8. Z chwilą wypożyczenia zbiorów bibliotecznych Czytelnik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność i zobowiązanie do ich zwrotu w oznaczonym terminie, w takim stanie, w jakim zostały mu wypożyczone.


5. Opłaty za nieterminowy zwrot, zagubienie lub zniszczenie zbiorów

 1. Za nieterminowy zwrot zbiorów Biblioteka pobiera opłatę według aktualnego Cennika.
 2. W przypadku, gdy Czytelnik nie zwraca w terminie wypożyczonych zbiorów, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń poprzez: upomnienie na piśmie lub drogą elektroniczną, obciążenie Czytelnika ustaloną w aktualnie obowiązującym Cenniku opłatą za przetrzymanie zbiorów bibliotecznych, zablokowanie konta oraz pozbawienie prawa korzystania ze wszystkich placówek Biblioteki, przekazanie sprawy do postępowania windykacyjnego, a następnie skierowanie sprawy na drogę sądową.
 3. Dyrektor Książnicy Zamojskiej im. S. K. Zamoyskiego w Zamościu może umorzyć opłatę za nieterminowy zwrot lub należność windykacyjną w części lub w całości oraz wycofać sprawę z postępowania egzekucyjnego.
 4. W przypadku zagubienia lub zniszczenia zbiorów Czytelnik reguluje zobowiązanie poprzez odkupienie lub zapłacenie kwoty w wysokości ceny rynkowej danego egzemplarza, zapłacenie należności powtórnego nagrania części książki mówionej, a w przypadku dzieła wielotomowego – kompletu dzieła.
 5. W przypadku uszkodzenia Czytaka i Czytnika Czytelnik ponosi koszty jego naprawy, a w przypadku całkowitego zniszczenia lub zagubienia płaci odszkodowanie w wysokości ceny rynkowej danego urządzenia.


6. Usługa dostarczenia zbiorów do domu

 1. Usługa dostarczenia zbiorów do domu jest usługą bezpłatną, z której mogą korzystać osoby starsze, chore lub z niepełnosprawnością, mieszkające na terenie Zamościa.
 2. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w jednym z punktów obsługi Czytelnika wymienionych w § 1.
 3. Czytelnicy korzystający z usługi wypożyczają zbiory na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.


7. Czytelnia Regionalna i Ogólna, czytelnie i kąciki czytelnicze

 1. W Czytelni Regionalnej i Ogólnej, czytelniach i kącikach czytelniczych można korzystać ze zbiorów bibliotecznych oraz z własnych książek, czasopism lub laptopów po uprzednim zgłoszeniu dyżurującemu bibliotekarzowi.
 2. Czasopisma udostępniane są tylko na miejscu.
 3. Udostępnienie zbiorów odbywa się za pośrednictwem bibliotekarza.
 4. W przypadku zbiorów przechowywanych w Magazynie wymagane jest wcześniejsze ich zamówienie.
 5. Na potrzeby Czytelnika mogą być sporządzane kserokopie z materiałów bibliotecznych oraz wydruki ze stron internetowych, odpłatność za usługę reguluje aktualny Cennik.
 1. W Czytelni Regionalnej i Ogólnej istnieje możliwość skorzystania z zasobu Księgozbiór klemensowski rodziny Zamoyskich. Dodatkowe zasady korzystania z wymienionego zasobu określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. W zakresie nieuregulowanym w załączniku nr 1 zastosowanie mają ogólne zapisy niniejszego regulaminu.


8. Wypożyczalnia międzybiblioteczna

 1. Wypożyczalnia międzybiblioteczna działa przy Czytelni Regionalnej i Ogólnej.
 2. Wypożyczalnia międzybiblioteczna umożliwia korzystanie, w celach naukowych, dydaktycznych i poznawczych ze zbiorów innych bibliotek krajowych.
 3. Warunkiem korzystania z wypożyczalni międzybibliotecznej jest posiadanie Karty Bibliotecznej.
 4. Zamówienia do wypożyczalni międzybibliotecznej, zawierające dokładne dane bibliograficzne poszukiwanej pozycji, składać należy w Czytelni.
 5. Publikacje sprowadzone z innych bibliotek udostępniane są wyłącznie na miejscu w Czytelni Regionalnej i Ogólnej w godzinach otwarcia Czytelni.
 6. Wszelkie opłaty wynikające ze sprowadzenia zbiorów bibliotecznych ponosi Czytelnik, które należy uiścić przy odbiorze zamówienia. Opłata za sprowadzenie zbiorów bibliotecznych obejmuje koszty związane z przesyłką materiałów wg. aktualnej taryfy pocztowej Cennik.


9. Wypożyczalnia Krótkoterminowa

 1. Dyrektor Książnicy Zamojskiej im. S. K. Zamoyskiego w Zamościu może na pisemny wniosek Czytelnika wyrazić zgodę na wypożyczenie krótkoterminowe zbiorów dostępnych w Czytelni.
 2. Warunkiem korzystania z wypożyczalni krótkoterminowej jest posiadanie Karty Czytelnika oraz brak zaległości wobec Biblioteki.
 3. Jednorazowo Czytelnik jest uprawniony do wypożyczenia 3 woluminów.
 4. Czytelnia nie udostępnia w formie wypożyczeń: encyklopedii, słowników, informatorów, czasopism, albumów, atlasów, map, zbiorów cennych.
 5. Niezwrócenie książek w terminie skutkuje poniesieniem kary finansowej według aktualnie obowiązującego Cennika oraz wstrzymaniem korzystania z usług Biblioteki.


10. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych, internetu, sprzętu multimedialnego

 1. Korzystanie ze stanowisk komputerowych oraz internetu służy przede wszystkim celom informacyjnym i odbywa się na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Czytelnika.
 2. Biblioteka prowadzi rejestr osób korzystających ze stanowisk komputerowych i internetu.
 3. Czytelnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego lub stałego braku możliwości korzystania ze stanowiska komputerowego oraz internetu.
 1. Biblioteka nie gwarantuje minimalnej prędkości łącza internetowego ani dostępności do wszystkich usług i aplikacji internetowych.
 2. Czytelnik ma prawo do korzystania z zainstalowanego oprogramowania, pracy z materiałami zapisanymi na własnych nośnikach, zapisywania tworzonych i pobieranych z internetu danych na własnych nośnikach.
 3. Czytelnik ma obowiązek zwolnienia stanowiska komputerowego, jeśli zostanie o to poproszony przez dyżurującego bibliotekarza.
 4. Zabrania się wykorzystywania stanowisk komputerowych z dostępem do internetu do:
 • przeglądaniu stron o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc, rasizm lub treści obraźliwe, nie może być również wykorzystywany dla czynności niezgodnych z prawem, w tym działań naruszających ustawę o prawie autorskim,
 • korzystania w celach komercyjnych i rozsyłania materiałów o charakterze reklamowym,
 • pobierania i rozpowszechniania szkodliwego oprogramowania,
 • podszywania się pod innych użytkowników Internetu,
 • prób uzyskania dostępu do zasobów sieciowych, do których Czytelnik nie jest uprawniony oraz prób ominięcia zabezpieczeń,
 • dewastowania sprzętu komputerowego;
 • wprowadzania zmian w konfiguracji oprogramowania,
 • samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania i sprzętu,
 • wszelkich innych działań, które mogą być uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania dostępu do internetu i infrastruktury informatycznej.
 1. Czytelnik ponosi odpowiedzialność za zawinione szkody spowodowane w lokalnych lub odległych systemach informatycznych.
 2. Wykrycie działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem skutkować będzie odebraniem Czytelnikowi możliwości korzystania ze stanowisk komputerowych w Bibliotece.
 3. Czytelnik jest zobowiązany do informowania o zauważonych uszkodzeniach sprzętu lub oprogramowania oraz komunikatach o obecności szkodliwego oprogramowania.
 4. W trakcie pracy na stanowiskach komputerowych Czytelnik powinien na bieżąco zapisywać tworzone lub pobierane dane na własnych nośnikach. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niezastosowania się do powyższego zalecenia.
 5. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez Czytelnika w komputerze, w szczególności za hasła, dane osobowe, dane poufne itp. i ewentualne straty z tego wynikające.
 6. Czytelnik może korzystać ze stanowisk komputerowych, sprzętu multimedialnego maksymalnie przez 2 godziny lub przez czas niezbędny do odsłuchania lub obejrzenia całości wybranego materiału audiowizualnego. Za zgodą bibliotekarza, w szczególnych przypadkach, istnieje możliwość przedłużenia regulaminowego czasu.
 7. Korzystanie ze stanowisk komputerowych i sprzętu multimedialnego należy zakończyć przed zamknięciem biblioteki, w czasie pozwalającym na sprawdzenie stanu sprzętu oraz zamknięcie programów i wyłączenie.
 8. Dzieci i młodzież do lat 13 mogą korzystać ze stanowisk komputerowych w wyznaczonych miejscach.
 9. Gry udostępniane są zgodnie z ograniczeniem wieku określonym przez producenta.
 10. Dźwięk odtwarzany podczas korzystania z internetu i programów multimedialnych może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki.
 11. Biblioteka ma prawo żądać od Czytelnika naprawienia szkody jeśli je poniosła w wyniku postępowania niezgodnego z niniejszym Regulaminem.


11. Przepisy porządkowe

 1. W Bibliotece obowiązuje zakaz: wstępu osób będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz osób, u których występują objawy zakażenia lub choroby zakaźnej, a także spożywania napojów i posiłków, zakłócania porządku. Zasady związane z zagrożeniem epidemicznym będą określane w odrębnym regulaminie.
 2. Jeśli placówka dysponuje szatnią, Czytelnik zobowiązany jest zostawić w niej okrycie wierzchnie. Za rzeczy osobiste pozostawione bez opieki Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Czytelnicy niepełnoletni mogą mieć ograniczone prawo do korzystania ze stanowisk komputerowych oraz multimedialnych w Bibliotece na żądanie rodziców lub opiekunów.
 4. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki. Placówki biblioteczne nie są przeznaczone ani uprawnione do sprawowania opieki nad dziećmi.
 5. Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy oraz związane z nieprawidłowym użyciem sprzętu lub oprogramowania.
 6. Zmiany Regulaminu oraz bieżące komunikaty adresowane do Czytelników umieszczane są na stronie internetowej Biblioteki https://biblioteka.zamosc.pl/
 7. Skargi i wnioski Czytelnicy mogą zgłaszać pisemnie i za pośrednictwem poczty elektronicznej do dyrektora Biblioteki (adres: ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość, poczta elektroniczna: sekretariat@biblioteka.zamosc.pl.
 8. Czytelnik, który nie stosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu, może być czasowo, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z usług Biblioteki.
 9. W przypadku spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie prawo decyzji przysługuje dyrektorowi Biblioteki.
 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku.
Przejdź do góry