Kazimierz Roman Sochaniewicz urodził się 28 lutego 1892 r. w Wieliczce. We Lwowie ukończył uniwersytet, uzyskując w 1918 r. stopień doktora filozofii. Przez rok studiował w Instytucie Badań Historycznych (Institut für oesterreichische Geschichtsforsung) w Wiedniu.

 

Doktor Sochaniewicz wziął udział w Zjeździe Naukowym im. Szymona Szymonowicza w Zamościu we wrześniu 1929 r. Wygłosił wówczas referat pt.: Zagadnienia regionalne Zamojszczyzny. Referat został opublikowany w wydanym rok później Pamiętniku Zjazdu.

 

Poza pracą zawodową i naukową dr Sochaniewicz udzielał się społecznie. Był m. in.: sekretarzem Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, członkiem Zarządu Towarzystwa Naukowego w Toruniu, członkiem Towarzystwa dla Popierania Nauki Polskiej we Lwowie, Towarzystwa Przyjaciół Zamościa, Towarzystwa Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu.

 

W Zamościu nakładem Księgarni Polskiej ukazały się m.in. Kult przeszłości w wychowaniu narodowem (również wydanie drugie przejrzane i poprawione) w serii Bibljoteczka Dydaktyczna oraz Zamość jako twierdza kresowa – z 2, Metryki kollegiaty zamojskiej  z 4. i Święty Tomasz Apostoł Patron Zamościa jako zeszyt 11. w serii Bibljoteczka „Kroniki Powiatu Zamojskiego”. Doktor Sochaniewicz był redaktorem jednej z jedenastu serii wydawniczych Księgarni Polskiej Pomarańskich. W cyklu Obrona Kresów ukazał się niestety tylko jeden tomik, jego autorstwa pt. Stosunki narodowościowo-wyznaniowe w dyecezji podlaskiej w roku 1863.

 

 

Dr Kazimierz Sochaniewicz zmarł 28 grudnia 1930 r. we Lwowie. Pochowany został na Cmentarzu Łyczakowskim. Należał do wybitnych znawców historii prawa polskiego, heraldyki oraz dziejów miar i wag w Polsce.