Pierwszy numer pisma perjodycznego młodzieży gimnazjum im. Hetmana Jana Zamoyskiego ukazał się z datą 11 listopada 1928 roku.

W RADOSNĄ rocznicę odzyskania niepodległej Ojczyzny, w dzień ziszczenia się proroctw Wieszczów narodowych i w dzień zwycięstwa idei nad przemocą, chcemy tym, którzy wywalczyli tę niepodległość, pokazać nasze oblicze. Chcemy oświadczyć, że nie jest czczą dzisiejsza młodzieży że ma ideały i cele, że godną jest być „przyszłością narodu”.

 „Nasza Myśl” ma złączyć wszelkie poczynania młodzieży, przy wspólnej pracy i doskonaleniu się ma zjednoczyć nas młodych w koleżeńskie ogniwo i być nam wskazaniem celu — a, gdy wyjdziemy z murów Gimnazjum — ma świadczyć i przypominać, żeśmy cel mieli. W dniu święta, w dziesiątą rocznicę zwycięstwa — wychodzi pierwszy numer naszego pisma. Wierzymy, że z radością i szczerą ochotą przyjmie je cała ucząca się młodzież, a dzieło raz rozpoczęte rozwinie się szybko i zawsze wskazywać będzie, że w murach starożytnej Akademji — w twierdzy ducha polskiego — kształtuje się wciąż i żyje młoda dusza polska. – czytamy w słowie od redakcji.

Czasopismo ukazywało się nieregularnie z dużymi przerwami w latach 1928-1935 również jako pismo międzyszkolne czterech placówek. Czasopismo literacko-społeczne młodzieży szkolnej Zamościa z podtytułem Wydawnictwo Międzyszkolne Koła Prasowego Straż przednia w Zamościu.

Kolejny numer „Naszej Myśli” ukazał się z datą 28 września 1929 roku. W słowie od redakcji czytamy: Jak w roku zeszłym wydaliśmy pierwszy numer z okazji święta dziesięciolecia istnienia Państwa Polskiego, tak w roku bieżącym pierwszy numer ukazuje się na wielkie święto naszej prastarej, hetmańskiej Akademji. Świętem tem to obchód Szymonowiczowski, obchód, który jest jakby odzwierciedleniem naszej starej kultury narodowej. Szymon Szymonowicz to zaledwie jedno ogniwo tej przeszłości wspaniałej — ostatnie ze złotego łańcucha XVI wieku.

W dziale literackim publikował swoje wiersze Zdzisław Stroiński (poeta, pseudonim Marek Chmura, zginął z Tadeuszem Gajcym w powstaniu warszawskim). Znajdziemy tam również wywiady z Bolesławem Leśmianem i Michałem Pieszką. W szkole gościł z odczytami m.in. Juliusz Kaden-Bandrowski.

Redaktorem odpowiedzialnym czasopisma do roku 1933 był Tadeusz Gajewski. W ostatnich latach Adam Szczerbowski. Funkcję redaktorów naczelnych pisma pełnili: Zygmunt Branicki (1928), Zbigniew Klaudel (1929), Dominik Kuzdra (1932), Wiesław Kłokocki (1933) i Józef Maciurzyński (1934). 

Komitet Redakcyjny pierwszego numeru tworzyli: Zbigniew Klaudel, Jan Łukasik, Stanisław Sieciechowicz i Mieczysław Szewc. Autorami tekstów byli: Zygmunt Branicki, D. Sztern, Wł. Kasperowicz, St. Sieciechowicz – przyboczny komendy hufca, Bochniak Stanisław – prezes Sodalicji gimnazjum męskiego oraz Zet. Ka. i S. Ł. Czasopismo wychodziło z Drukarni Sejmiku Zamojskiego.

W numerze z 1929 roku opublikowano teksty M. Mazura, St. Łazarczyka, Zbigniewa Klaudela Piróga, J. Białosiewicza – prezesa utworzonego w szkole koła „Filomata”. Administracją pisma kierował Witold Przeciechowski. Sekretariat obsługiwał Krzysztof Lipczyński. Redaktorem naczelnym był Zbigniew Klaudel.

Kolejny dostępny w Bibliotece Cyfrowej Książnicy Zamojskiej numer „Naszej Myśli” pochodzi z 1932 roku. Oznaczony jako numer 4 w drugim(!) roku wydawania. Uwagę zwraca strona z tytułem czasopisma z ciekawą grafiką zaprojektowaną przez Stanisława Kasperowicza a wykonaną przez Bogusława Domaniewskiego.

Wydając niniejszy numer „Naszej Myśli”, mieliśmy jeden zasadniczy cel: okazać na zewnątrz nasze życie szkolne, nasze dążności i nasze aspiracje. Główne też miejsce zajmują w tym numerze artykuły sprawozdawcze najważniejszych organizacyj na terenie szkoły. Czytamy w słowie od redakcji.

W numerze znajdziemy wiersze Dominika Kuzdry z VIII klasy, Zołtana Gründla – ucznia klasy II, Krzysztofa Lipczyńskiego z klasy III i teksty tegoż Krzysztofa Lipczyńskiego – wójta Gminy Ogólnoszkolnej, Dominika Kuzdry podpisanego jako prezes Koła Bibliofilów, drużynowego Antoniego Kwaśniewskiego, Wł. Bronowskiego prezesa Koła Sportowego, Stanisława Czernickiego, Leona Pudłowskiego z klasy VIII, Edmunda Tanasiewicza – uczestnika wyprawy polskiej na „Jamboree” słowiańskie w Pradze czeskiej i Włodzimierza Rękawka.

Z czasopisma dowiadujemy się, m.in.:  że 6 marca 1932 roku szkolną społeczność odwiedził poeta Bolesław Leśmian, a 6 grudnia 1931 roku w Zamościu na terenie sześciu szkół został zawiązany Ogólnoszkolny Komitet Niesienia Pomocy Dzieciom Bezrobotnych. Prezesem Komitetu był Wł. Bronowski.

Komitet Redakcyjny numeru czwartego stanowili: Krzysztof Lipczyński, Leon Pudłowski, Włodzimierz Rękawek, Wacław Zawiliński, sekretarzem był Wiesław Kłokocki, a redaktorem naczelnym Dominik Kuzdra.  

Piąty numer czasopisma ukazał się z datą 3 maja 1933 roku. Tu również uwagę przykuwa grafika tytułowa projektu Stanisława Kasperkowicza.

Do numeru teksty napisali: Wiesław Kłokocki, T. Wawryn, Władysław Korona, Marian Pelc, T. Palonka z kl. VIII, Maksymilian Hernhut z kl. VII, Kotorowicz z klasy VI. W skład Komitetu redakcyjnego wydania weszli: Wacław Zawiliński, Stanisław Majdan, Edmund Rams, Grenadiusz Kotorowicz. Redaktorem naczelnym numeru był Wiesław Kłokocki.

Z 1934 roku w Bibliotece Cyfrowej dostępne są trzy numery czasopisma. Było to już Wydawnictwo Międzyzespołowego Koła Prasowego „Straży Przedniej” w Zamościu. Numer 2 ukazał się z datą 3 maja.

W majowym numerze rozmowę z Bolesławem Leśmianem relacjonował Józef Maciurzyński. Do numeru drugiego teksty – również poetyckie – napisali Jerzy Kiełpsz, Edmund Harasimowicz,  z kl. VII, Stanisław Majdan, W. Denisiewicz z klasy VI a, Jerzy Hübner z kl. VI, Maria Osicka i L. Sytówna z kl. VIII Gimnazjum Żeńskiego, Marian Baran z kl. VII, J. Jakubasówna z kl. VI, Jerzy Koziorowski z VII a, Karol Borek i Jerzy Zamecznik z kl. VII, Edward Kopciński z kl. IV, St. Gembal z klasy III Szkoły Przemysłowo Handlowej.

Komitet redakcyjny stanowili: Jerzy Brache, Józef Kotowski z Gimnazjum Męskiego, Stanisława Gustawówna i J. Jakubasówna z Gimnazjum Żeńskiego, Konrad Abraszewski i Karol Kiszczak ze Szkoły Przemysłowo-Handlowej, Regina Wiśniewska i Teodora Aftykówna z Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego. Redakcja posiadała wydział reklamowo-administracyjny w składzie Karol Borek, Jerzy Zamecznik, J. Szerszonówna i Jerzy Wojtczak. Autorem winiety był Józef Maciurzyński. Redakcja i administracja mieściła się przy ul. Akademickiej 6. Gazeta wychodziła z Drukarni i Introligatorni Rady Powiatowej w Zamościu.

Numer 3, wrześniowo-październikowy, w piątym roku ukazywania się „Naszej Myśli”, otwierał portret Adama Skwarczyńskiego, zmarłego 2 kwietnia 1934 roku publicysty, polskiego działacza niepodległościowego, jednego z głównych ideologów obozu piłsudczykowskiego.

My, młodzi, nauczeni przez Niego jak „wyróść ponad samego siebie” – w pochodzie przez życie pracy i zmagań, mamy piastować tę spuściznę po Obywatelu Prezesie, nie jako entuzjaści, ale realizatorzy. Pisała Anna Russkówna z kursu V-ego Seminarium Żeńskiego.

W wydaniach „Naszej Myśli” za rok 1934 znajdziemy także teksty Henryka Bakuniaka z kl. VIII Gimnazjum Męskiego, Janiny Jakubiakówny, Józefa Maciurzyńskiego, Jerzego Hübnera, J. Zamecznika, Burysia, Stanisława Kasprzyka, Janiny Jakubasówny z kl. VII, Jadwigi Jakubasówny z kl. VIII Gimnazjum Żeńskiego, Kazimierza Antończaka z VII b, Zbigniewa Stępniewicza z kl. VII i Tadeusza Kudyby z kl. V Gimnazjum Męskiego, Gołaszewskiego, Jadwigi Rudnickiej z Seminarium Żeńskiego, Edmunda Harasimowicza z VIII a oraz wiersze m.in. Marii Xiężopolskiej, Jerzego Zamecznika, Tadeusza Gołaszewskiego i Mariana Barana. Dora Goldgraberówna relacjonuje wydarzenia z otwarcia (7 lipca 1934 roku) krasnobrodzkiego Sanatorium dla dzieci im. Michaliny Mościckiej z udziałem prezydenta Mościckiego i swoją rozmowę z Bronisławem Nyczem – instruktorem teatrów szkolnych.

W listopadowym numerze ,,Naszej Myśli“ ukazał się po raz pierwszy „Dział Młodszych”, pod redakcją Zbigniewa Malinowskiego (kl. I) i Zdzisława Mroziewicza (kl. II), poświęcony niższym klasom szkół średnich Zamościa. W dziale pojawił się również tekst Jana Hapona ucznia klasy II gimnazjum. W numerze 4. czasopisma znajdziemy również reklamy, m.in. Pierwszorzędnego Zakładu Stolarskiego Jana Ptaszyńskiego z Żeromskiego 13.

W 1934 roku ukazał się pierwszy tom Bibljoteki „Naszej Myśli”. Dedykowany przez młodzież zamojską Bojownikowi o Szkołę Polską, Obrońcy Ojczyzny, Twórcy pierwszego Szkolnego Ogrodu Przyrodniczego w Polsce, Panu Profesorowi Stefanowi Milerowi z okazji Jego piętnastoletniej pracy naukowo-pedagogicznej. „Piętnastolecie Szkolnego Ogrodu Przyrodniczego w Zamościu” z 40 ilustracjami można było nabyć za 50 groszy. Dochód, jak informowano był przeznaczony na rozwój Ogrodu Przyrodniczego.

Redakcja informowała również, że Nakładem „Naszej Myśli” ukazały się pocztówki: Sztandar uczniów Gimnazjum Zamojskiego, Stefan Batory i Adam Skwarczyński. Do nabycia we wszystkich sklepikach szkolnych. Cena 10 groszy.

Z kroniki szkolnej dowiadujemy się, że 1 lipca 1934 roku odbył się w Gdyni Pierwszy Ogólnopolski Zlot Młodzieży. Młodzież zamojską reprezentowali Mieczysław Bielecki i Zdzisław Maciurzyński z prof. Wł. Borkowskim. W dniach 29 IX-7 X kurs V Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego odbył wycieczkę do Warszawy, Wilna, Trok i Grodna. Zorganizowano również wyjazdy do Gdyni i Gdańska oraz Bondyrza i Krasnobrodu. W dniu święta patrona młodzieży św. Jana Kantego w kolegiacie zamojskiej odbyło się nabożeństwo celebrowane przez księdza prefekta Feliksa Bytomskiego.

Wydawcą czwartego numeru było Wydawnictwo Koła Prasowo-Propagandowego Straży Przedniej. Funkcję redaktora naczelnego pełnił Józef Maciurzyński. Komitet redakcyjny tworzyli Tadeusz Gołaszewski i Jerzy Hübner z Gimnazjum Męskiego, Janina Szerszonówna i Janina Jakubasówna z Gimnazjum Żeńskiego, Janina Wróblewska ze Szkoły Przemysłowo-Handlowej i Anna Russkówna z Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego. Za administrację odpowiedzialni byli Andrzej Zawiliński i Zbigniew Stępniewski. Gazetka wychodziła w nakładzie 1000 egzemplarzy. Autorami ilustracji w numerze byli: Maciurzyńki, Gołaszewski, Kasprzyk i Słupecki.

Numer piąty „Naszej Myśli” ukazał się w 1935 roku. Jest to ostatni numer dostępny w Bibliotece Cyfrowej Książnicy Zamojskiej. Znalazł się w nim dodatek germanistyczny „Deutsche Beilage der „Nasza Myśl”. Dodatek nadzorował prof. Otto Werner, a redagowali G. Kotorowicz, J. Maciurzyński, E. Wróbel i H. Hendel.

W numerze marcowo-kwietniowym znajdziemy artykuły Jadwigi Rudnickiej o Cyprianie Norwidzie Patronie Międzyszkolnego Klubu Literacko-Artystycznego, Na marginesie plastyki Józefa Maciurzyńskiego, artykuł dyskusyjny Józefa Sochackiego Co robić po maturze oraz teksty Izabelli Jasińskiej, Tadeusza Gołaszewskiego, Jerzego Koziorowskiego, Wojciecha Bojakowskiego, Zbigniewa Stępniewicza, Stanisława Kasprzyka i wiersze Jerzego Zamecznika. Recenzję „Żółtego krzyża” Andrzeja Struga zamieściła Anna Russkówna. Z kolei koncert towarzystwa „Ormuz” (Argasińska, Kowalski, Lefeld) recenzował uczeń Gimnazjum Męskiego A. Fuks

Popularność gazetki, ale też 1000 egzemplarzowy nakład przyciągnął kolejnych reklamodawców. Do stolarni Ptaszyńskiego dołączył F. Łaganowski z apteki sukcesorów Z. Kłossowskiego, aptekarz Suchański i inni.

Piotr Piela

Opracowano na podstawie zasobu Biblioteki Cyfrowej Książnicy Zamojskiej.