Jan Paweł Lelewel urodził się 26 czerwca 1796 roku w Warszawie. Był inżynierem wojskowym i cywilnym, budowniczym, urbanistą oraz malarzem. W 1815 roku został oficerem Korpusu Inżynierów, gdzie pełnił funkcję adiutanta generała J. Malleta. Jednocześnie zajmował się technikami rysunkowymi i graficznymi. Był pionierem litografii w Polsce, wykonując w tej technice ilustracje do Dziejów nowożytnych, których autorem był jego brat, Joachim.

Rycina publikowana w: Joachim Lelewel, Dzieje starożytne. Od początku czasów historycznych do drugiey połowy wieku szóstego, ery chrześciańskiej, Wilno-Warszawa 1818, s. 89, 243


W latach 1816 – 1826 przebywał w Zamościu. Od 1821 r. kierował przebudową twierdzy Zamość. Łatwy, chętny, pracowity, szczególniejszym darem do rysunków obdarzony.

Zmarł 9 kwietnia 1847 r. w Bernie. W 1938 roku w Zamościu, jako odbitka z „Teki Zamojskiej” 1938 zeszyt 3, ukazała się kilkustronicowa broszura Aleksandra Czołowskiego Zapomniany Fortyfikator Zamościa.