Konstytuujące posiedzenie Rady miejskiej w Zamościu odbyło się w ratuszu dnia 25-go listopada 1916 r. Burmistrzem wybrano p. Edwarda Stodołkiewicza, zastępcą p. Jana Delaszkiewicza. Pierwsze posiedzenie ukonstytuowanej już Rady Miejskiej dnia 30-go stycznia 1917 roku rozpoczęło się odczytaniem przepisów ogólnych dla reprezentacji miejskich, po czym nastąpiło przyjęcie od Radnych przyrzeczenia wiernego spełniania obowiązków radzieckich. Na wniosek p. rejenta Kalinowskiego członkowie Rady podpisali akt treści następującej: „30 stycznia 1917 roku o godzinie 5-ej po południu niżej podpisani pierwsi Radni pierwszej Rady miasta Zamościa w liczbie 27 osób zebrali się na pierwsze pod przewodnictwem burmistrza p. Edwarda Stodołkiewicza posiedzenie w gmachu magistratu miasta Zamościa w sali posiedzeń b. Zjazdu Sędziów Pokoju, przybranej emblematami polskiemi
i zielenią, i rozpoczęli pracę w „Imię Boże” Na wniosek burmistrza p. Stodołkiewicza wysłano do Rady Stanu w Warszawie adres hołdowniczy następującej treści: „Rada Miejska Zamojska na pierwszym posiedzeniu składa Wysokiej Radzie Stanu, jako jedynej władzy odradzającej się Polski wyrazy zupełnego zaufania, najgłębszej czci, oraz zapewnienia bezwzględnego posłuszeństwa Jej rozkazom, wyrażając jednocześnie serdeczne, a powszechne
w kraju życzenie, by powstał niespożyty gmach państwowości polskiej, oparty na wszystkich warstwach narodu, jako na trwałym jego fundamencie.” Na tymże posiedzeniu dokonano wyboru czterech ławników: p. Mojżesz Epstein (wydział aprowizacyjny), p. Jan Gruszecki (wydz. egzekucyjny), p. inż. Stetan Kornobis (wydz. budowlany) i p. Władysław Antoniszewski (wydział policyjny). Utworzono też sekcje: l) administracyjno-gospodarczą, 2) urządzeń miejskich i oświatową, 3) sanitarno-szpitalniczą i dobroczynności publicznej. Od owej pamiętnej daty 3O-go stycznia 1917 r. po dzień dzisiejszy odbyła pierwsza Rada Miejska w Zamościu posiedzeń zwyczajnych 21, nadzwyczajnych 6, nie licząc częstych, a pracowitych zebrań poszczególnych sekcji. Wszystkie posiedzenia te przeniknięte były myślą o dobru publicznym, (…)

pp. Andrychiewicz Wojciech, Antoniszewski Władysław, Badzian Jan, Dr. Bogucki Bolesław, Czernicki Stefan, Czernicki Józef, Dziuba Kazimierz, Delaszkiewicz Jan, Dytry Romuald, Epsztein Mojżesz, Fischhaut Kazimierz, Freyberg Krystyn, Gawroński Michał, Gruszecki Jan, Dr. Geliebter Izaak, Garfinkiel Sanel, Horszwald Ludwik, Inlender Wigdor, Janicki Franciszek, Dr. Jaśkiewicz Romuald inż. Jaśkiewicz Wiesław, Dr. Kalinowski Teodor, Klimkiewicz Paweł, Kłossowski Zdzisław, inż. Kornobis Stefan, Niewieski Ignacy, Ostrowski Karol, Przyłuski Tadeusz. Dr. Porębski Kazimierz, Stodołkiewicz Edward, Szyfman Izrael, Szternfeld Mordko i Tomaszewski Stanisław.- zebrał Ludwik Kobierzycki w „Kronice Powiatu Zamojskiego” z lipca 1918 roku.