Sprawozdania szkolne, zwłaszcza te sprzed ponad wieku, są atrakcyjnym materiałem poznawczym. Pełniąc funkcję kronik, stają się dla badaczy historii szkoły i dziejów szkolnictwa nieocenionym źródłem informacji. Pierwsze Sprawozdanie Państwowego Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie za rok szkolny 1921/22 wytłoczono w Drukarni Sejmiku Hrubieszowskiego i opublikowano w 1922 roku, kiedy to po dziejowej zawierusze budziła się niepodległa Polska i nowa myśl oświatowa.

Sprawozdanie przybliża w skrócie historię hrubieszowskiego szkolnictwa z czasów przed I wojną i burzliwych początków odradzającego się państwa: W gmachu byłego klasztoru dominikańskiego w Hrubieszowie do czasu wojny wszechświatowej mieściło się rosyjskie sześcioklasowe progimnazjum państwowe. W roku 1915-tym cofające się pod naporem wojsk niemiecko-austrjackich władze rosyjskie ewakuowały progimnazjum hrubieszowskie do Połtawy.

We wrześniu 1916 roku utworzono w Hrubieszowie koedukacyjną szkołę realną, której przewodziła Maria Przybyłowska. W styczniu 1918 roku zebrani na wiecu mieszkańcy Powiatu Hrubieszowskiego w liczbie około 300 upoważnili księdza Melchiora Juścińskiego, dziekana Powiatu Hrubieszowskiego do założenia gimnazjum męskiego. 1 lipca 1918 roku Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego udzieliło księdzu Juścińskiemu koncesji na otwarcie gimnazjum. Na początku utworzono 5 klas. W 1919 roku gimnazjum zostało upaństwowione ministerialnym dekretem: Aktem z dnia 16-go maja 1919 r. oddał ksiądz Melchjor Juściński, prowadzone przez siebie ośmioklasowe gimnazjum męskie w Hrubieszowie na własność Państwa Polskiego. Niniejszem uznaje szkołę tę za państwową i, pragnąc, aby kształcąca się w niej młodzież, miała zawsze przed oczyma wysoki wzór miłości Ojczyzny, nadaję jej zaszczytną nazwę: Gimnazjum Państwowe imienia Stanisława Staszica. Minister Jan Łukasiewicz, 9 września 1919 roku.

Grono Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 1918/19 tworzyli: ks. Juściński Melchior, właściciel gimnazjum, uczył jęz. łacińskiego w kl. III i IV; Markuszewski Leon, dyrektor gimnazjum, uczył matematyki w kl. IV i V; Chrostowski Michał, uczył geografii w kl. wstępnej, I, II i III, matematyki w kl. I i III; Juszczakowska Felicja, uczyła jęz. niemieckiego w kl. I i II; Lipka Zygmunt Karol, wychowawca klas wstępnej i II, uczył jęz. polskiego w kl. wstępnej, I, II i III, matematyki w kl. wstępnej, I i II; Mierzejewski Kazimierz, wychowawca klasy V, uczył fizyki w kl. IV i V, łaciny w kl. V; Pawłowiczówna Kazimiera, uczyła kaligrafii w kl. wstępnej, I i II; dr. Pazurkiewicz Stanisław, wychowawca klasy III, uczył jęz. polskiego w kl. IV i V, jęz. niem. w kl. III, historii w kl. IV i V; ks. Sadowski Jan, prefekt, uczył religii we wszystkich klasach; Skrobański Stanisław, wychowawca klasy I, uczył gimnastyki we wszystkich klasach; Sroczyńska Janina, uczyła jęz. francuskiego w kl. II, III, IV i V, historii w kl. wstępnej, I, II i III; Świętosławski Władysław, wychowawca klasy IV, uczył przyrody we wszystkich klasach; Wiatrowski Antoni, nauczyciel rysunków we wszystkich klasach. Lekarzem szkolnym był dr. medycyny Ludomir Dubiszewski.

W roku sprawozdawczym gimnazjum było już ośmioklasowe. W gronie pracowników w roku szkolnym 1921/1922 znalazły się nowe twarze. Dyrektorem pozostał Leon Markuszewski, członek Rady Szkolnej Powiatowej, który uczył również matematyki w kl. VII i VIII (7 godzin tygodniowo). Nauczyciele etatowi: Bończa-Czajkowski Zygmunt, wychowawca klasy IV a, uczył jęz. niemieckiego w kl. II, III a, IV a, V i VI, matematyki w kl. III a (27 godzin tygodniowo); Duda Stanisław, wychowawca kl. IV b, uczył jęz. polskiego w kl. I, II i IV b i j. łacińskiego w kl. IV a i IV b (25 godzin tygodniowo); Lech Emanuel Korneli, uczył gimnastyki we wszystkich klasach, (20 godzin tygodniowo); Leszczyc-Przywara Stanisław, wychowawca kl. V, kurator kółka historycznego, uczył geografii w kl. I, III a, III b i V, historii w IV a, V, VI i VII, (27 godzin tygodniowo); Leszczyc-Przywarowa Maria, uczyła przyrody w kl. I, II i V, fizyko-chemii w kl. III a i III b (20 godzin tygodniowo); Łapka Franciszek, wychowawca klasy VII, uczył jęz. łacińskiego w kl. V, VI, VII i VIII, jęz. niemieckiego w klasie VII i VIII (28 godzin tygodniowo); Pazurkiewicz Stanisław, doktor filozofii, wychowawca kl. VIII, kurator kółka literackiego, uczył jęz. polskiego w kl. IV a, V, VI, VII i VIII, historii w kl. VIII, prop. filozofii w kl. VIII (30 godzin tygodniowo); ks. Sadowski Jan, prefekt, wychowawca kl. II, uczył religii we wszystkich klasach (20 godzin tygodniowo); Świdziński Lucjan, wychowawca kl. VI, zawiadowca gabinetu fizycznego, uczył fizyko-chemii w kl. II, VI, VII i VIII, matematyki w kl. IV a, IV b, V i VI (31 godzin tygodniowo); Szczerbowski Adam, wychowawca kl. III b, uczył jęz. polskiego w kl. III a i III b, historii w kl. II, III a, III b i IV b, matematyki w III b (21 godzin tygodniowo); Trojanowski Stanisław, wychowawca kl. I, uczył przyrody w kl. III a, III b, IV a, IV b, geografii w kl. II, IV a i IV b, arytmetyki w kl. I (21 godzin tygodniowo); Wańczyk Michał, wychowawca kl. III a, opiekun drużyny harcerskiej, uczył rysunków we wszystkich klasach, robót ręcznych w kl. I, II, III a i III b, kaligrafii w kl. I (31 godzin tygodniowo). Nauczycielami kontraktowymi byli: Cybulski Tadeusz, uczył nadobowiązkowo gry na skrzypcach 4 godziny tygodniowo; Lejman Zdzisław, uczył śpiewu w klasach od I do VI włącznie 8 godzin tygodniowo; Markuszewska Maria, uczyła jęz. francuskiego w kl. II, III b, IV b, V i VI 23 godziny tygodniowo; Znamirowska Halina, uczyła matematyki w kl. II, tygodniowo 4 godziny. Lekarzem szkolnym był doktor Ludomir Dubiszewski, a sekretarzem Stanisław Cybulski. W placówce pracowało trzech woźnych: Starczewski Ignacy, woźny etatowy oraz Starczewski Stefan i Bartko Dominik, woźni nieetatowi.

Praca wychowawcza w roku sprawozdawczym polegała na wpływie moralnym na młodzież całego grona nauczycielskiego, a przede wszystkiem pp. wychowawców, poza tem na utrzymaniu w szkole pewnego rygoru i karności. Aby wpoić w młodzież zasady etyki, moralności i dobrego wychowania, rozwinąć jej poziom umysłowy, oraz uzupełnić wykształcenie, szkolne, urządzane były przez pp. wychowawców w każdym tygodniu pogadanki w formie dyskusyjnej, w których brała udział cała klasa. Poruszano różnorodne tematy, m.in. harcerstwo, odzyskanie Bałtyku przez Polskę, zachowanie ucznia poza szkołą. Mówiono też o punktualności, przerabianiu lekcyj w domu. O zbieraniu starożytności (w sprawie założenia muzeum przy gimnazjum). O wytrwałości i odwadze w przedsięwzięciach, o sądzie honorowym i sądzie prawnym  oraz poszanowaniu cudzej własności.

W szkole odbywały się lekcje pokazowe: z geometrii w kl. IV prowadzone przez p. Świdzińskiego, przyrody w kl. IV  autorstwa p. Trojanowskiego,  łaciny w kl. VI  p. Łapki,  j. polskiego w kl. III p. Szczerbowskiego i historii powszechnej w kl. V p. Leszczyc-Przywary. Po każdej lekcji praktycznej wywiązywała się ożywiona dyskusja w której brało udział całe grono Rady Pedagogicznej oraz konferencje rodzicielskie z nauczycielami, rodzicami i opiekunami uczniów. Na konferencjach wywiadowczych informowano rodziców lub opiekunów o postępach i sprawowaniu uczniów, oraz udzielano spostrzeżeń o ich zaletach i wadach charakteru, a także udzielano porad w sprawie dalszego prowadzenia wychowanków.

Ze sprawozdania szkolnego lekarza dowiadujemy się, że W półroczu ubiegłem udzielono uczniom w godzinach urzędowych 271 porad, w czem okazała się w styczniu i lutym znaczna ilość cierpień z powodu dużych mrozów, jak oto nieżyty dróg oddechowych, gardła i odmrożenia. Z chorób infekcyjnych stwierdzono jeden wypadek kokluszu i trzy wypadki tyfusu wysypkowego, (jeden w lutym, drugi w marcu, trzeci w czerwcu). W porę zarządzona izolacja, a następnie po przebyciu choroby, odkażanie mieszkania i odzieży chorych, uchroniły szkołę od szerzenia się tych chorób zaraźliwych. Kilkakrotnie przeprowadzono oględziny uczniów pierwszych trzech klas, gdyż tam trafiały się wypadki z pasożytami na ciele i odzieży. Zawszonych niezwłocznie usuwano z klas, dokąd dopuszczano ich po dokonanem odkażeniu w miejscowym zakładzie dezynfekcyjnym. Powtórne badanie indywidualne odbyło się tylko w pierwszej, drugiej i trzeciej klasie. W pozostałych klasach nie mogło być uskutecznione z powodu choroby lekarza szkolnego, który przechodził tyfus powrotny o ciężkim przebiegu w kwietniu i maju b.r.

Działało również harcerstwo: Z początkiem roku szkolnego liczyła drużyna 103członków. Opiekunem jej był p. Lech Emanuel, nauczyciel gimnastyki. W lutym zaszły nieporozumienia między komendą drużyny a opiekunem, wskutek czego Rada Pedagogiczna Gimnazjum rozwiązała drużynę harcerską, wybrała nowego opiekuna w osobie p. Michała Wańczyka, nauczyciela gimnazjum, który zorganizował na nowo drużynę. W nowej drużynie znalazło się 42 uczniów, których przygotowano do próby III stopnia. Obecnie liczy drużyna 30 harcerzy z III-cim stopniem, reszta to młodziki, kandydaci na harcerzy. Drużyna otrzymała izbę na prace i zbiórki. Założono pracownię introligatorską pod kierunkiem wyszkolonego harcerza.

30 harcerzy z hrubieszowskiej drużyny brało udział w zlocie chorągwi lubelskiej w Chełmie w czasie Zielonych Świąt oraz w ćwiczeniach karabinem w koszarach wojskowych pod kierunkiem instruktora wojskowego. Trzy osoby skierowano na instruktorskie kursa harcerskie i wojskowe, dwóch do obozu harcerskiego w Kazimierzu. Koszty pokryło Koło Przyjaciół Harcerzy w Hrubieszowie, które otrzymywało na cele drużyny harcerskiej subwencję od Sejmiku Hrubieszowskiego.

Bardzo dużą aktywnością wykazywało się kółko literackie, powołane 10 listopada 1919 roku z inicjatywy nauczyciela gimnazjum d-ra Stanisława Pazurkiewicza. Celem Kółka było – niezależnie od programu szkolnego – poznawanie wybitniejszych dzieł oraz prądów literatury ojczystej przez ich objaśnianie, oraz wygłaszanie referatów pod kierunkiem kuratora. Do tego celu służyła również specjalna bibljoteka Kółka, licząca obecnie 810 tomów z zakresu literatury pięknej oraz historii literatury polskiej i powszechnej. Liczba członków wzrastała z roku na rok. W roku szkolnym 1919/20 kółko literackie liczyło 50 członków, w kolejnym 67, a w roku sprawozdawczym już  81  osób z klas IV-VIII. Ponadto w roku szkolnym 1920/21 w zajęciach literackich brało również udział 30 uczennic prywatnego gimnazjum żeńskiego w Hrubieszowie. Działalność kółka polegała głównie na organizowaniu odczytów. W roku szkolnym 1919/20 głos zabierali m.in.: dr Stanisław Pazurkiewicz o „Miłości Ojczyzny w poezji A. Mickiewicza”, Juljan Białkowski, ucz. kl. V o „Idealistycznej wartości Konrada Wallenroda”, Symcha Brandt, ucz. kl. V o „Janie Kochanowskim na tle swojego pokolenia”, Cezary Adamski, ucz. kl. VI o „Sielance w literaturze polskiej XVI i XVII wieku”. W kolejnym roku dr St. Pazurkiewicz, Leon Tusiewicz, ucz. kl. VII, Maria Berezowska, ucz. kl. V prywatnego gimnazjum żeńskiego o „Patriotyzmie w Echach leśnych Żeromskiego”, Zofia Szczupakówna, ucz. kl. V prywatnego gimnazjum żeńskiego o „Fatalizmie w Balladynie Słowackiego”. W roku sprawozdawczym wygłoszono siedem referatów. Ponadto w r. szk. 1919/20 wygłosił Dr. Stanisław Pazurkiewicz następujące odczyty publiczne na dochód Kółka: „Powieść o udałym Walgierzu” Żeromskiego, Ideologja narodowa w „Weselu” Wyspiańskiego, Żeromski jako twórca „Dumy o Hetmanie” i Fryderyk Chopin – geniusz muzyczny.

W gimnazjum funkcjonowało też kółko historyczne. W kółku odczytane były trzy referaty treści historycznej, poza tem członkowie kółka wykreślili kilka map historycznych. Rzucona przez p. Dyrektora myśl utworzenia przy gimnazjum muzeum historycznego została jako część składowa programu pracy kółka skwapliwie poparta, i w obecnym roku szkolnym już to drogą składek, jako też drogą zakupów, powstał zbiór monet, pieniędzy papierowych i innych cennych zabytków. W chwili obecnej muzeum posiada: oryginalną skałkówkę arabską, krysz malajski (sztylet), 2 historyczne medale brązowe, krzyż metalowy unicki, pieczęć kościelną mosiężną, 20 dużych srebrnych monet, 18 srebrnych małych monet, 117 miedzianych, 31  niklowych, 1 brązową, 5 cynkowych, 24 żelazne, banknotów papierowych z czasów wojny wszechświatowej 84, odcisków pieczęci djecyzjalnych171. Zakupy zbiorów możliwe były dzięki wsparciu Sejmiku Powiatu Hrubieszowskiego, który na cele muzeum przeznaczył 75.000 marek.

Dzięki Kronice poznajemy szkolną codzienność hrubieszowskiej młodzieży. Właściwie niewiele się zmieniło, ale wszystko jakby inaczej. Rok szkolny rozpoczął się 1 września od nabożeństwa w kościele. Od 28-go września do 5-go października 24 uczniów klas VI, VII i VIII na prowincji, a 6 nauczycieli w Hrubieszowie pełniło obowiązki komisarzy spisowych. Wobec czego w tym czasie w klasach starszych lekcyj nie było wcale, w klasach niższych plan lekcyj był skrócony. 2 października uczniowie klasy piątej pod opieką panów Leszczyc-Przywary i Trojanowskiego, wyjechali do Lwowa na wystawę p.n. „Targi Wschodnie”. Po zwiedzeniu wystawy uczniowie wrócili do Hrubieszowa 5-go października. W dniach 8-11 listopada z ramienia Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego gimnazjum kontrolował wizytator szkół średnich p. Józef Grodecki. Na konferencji Rady Pedagogicznej w dn. 11-golistopada p. Grodecki omawiał szczegółowo sprawę prowadzenia lekcyj z poszczególnych przedmiotów. 12 listopada uczniowie odbyli spowiedź i przystępowali do Komunii Świętej. l3 listopada (w niedzielę) o godz. 3-ej w Sali gimnastycznej gimnazjum odbyła się uroczystość poświęcenia czci św. Stanisława Kostki. Do programu uroczystości weszły śpiewy, deklamacje, gra na skrzypcach i referat ucznia kl. VII Stanisława Ciesielczuka p.t. „Cześć N.M.P. w poezji polskiej”. 29 listopada młodzież obydwóch szkół średnich urządzała obchód rocznicy powstania listopadowego w kinematografie „Oaza”. Do programu obchodu weszły: słowo wstępne prof. A. Szczerbowskiego, dwie sceny z „Nocy Listopadowej”, deklamacje, monologi, gra na skrzypcach i na fortepianie. 8 grudnia harcerze klas starszych zwiedzali warsztaty kolei wąskotorowej w Gozdowie i cukrownię „Nieledew”. W sobotę 14 stycznia 1922 roku, została urządzona w gimnazjum zabawa z tańcami dla młodzieży szkół średnich. 20 stycznia młodzież brała udział w uroczystem nabożeństwie za duszę śp. Stanisława Staszica. Dwa dni później w sali teatru „Rusałka” ze współudziałem młodzieży szkolnej urządzono obchód powstania styczniowego. Na obchód złożyły się referat prof. Szczerbowskiego, śpiew i deklamacje. 30 stycznia młodzież brała udział w uroczystem nabożeństwie za duszę śp. papieża Benedykta XV. 31 stycznia po długiej chorobie zmarł uczeń gimnazjum (!)Ładvsław Chybowski. 3 lutego uczniowie wzięli udział w pogrzebie kolegi. 13 i 14 marca miały miejsce rekolekcje dla uczniów. l4 marca od godziny 2-ej spowiedź, 15 marca młodzież przystąpiła do Sakramentu Kom. Św. 25 marca w kinematografie „Oaza” uczniowie klas starszych odegrali dwie komedyjki: „Consilium facultatis” i „Kalosze” Jana Aleksandra Fredry. 3 maja o godz. l0.00 młodzież brała czynny udział w pochodzie na plac na Pogórzu, gdzie wysłuchała Mszy św. polowej. Harcerze w liczbie 42-ch szli obok wojska z karabinami. O godzinie 8-ej uczeń klasy VII Stanisław Ciesielczuk, wygłosił dla młodzieży obydwóch szkół średnich odczyt o Konstytucji 3-goMaja.  Tego samego dnia o 20.00 uczniowie wzięli udział w przedstawieniu „Kościuszko pod Racławicami”. 25-go maja odbył się popis gimnastyczny uczniów i uczennic szkół średnich w Hrubieszowie. Na  popis złożyły się: gimnastyka rytmiczna, piramidy, biegi, skoki itp. wszystkie produkcje wypadły dobrze. 15 czerwca na zakończenie roku szkolnego odprawione było o godz. 9-ej uroczyste nabożeństwo. Po nabożeństwie Dyrektor gimnazjum odczytał wynik klasyfikacji rocznej, poczem p.p. wychowawcy rozdali uczniom świadectwa roczne. 24 czerwca zakończono egzaminy dojrzałości. Maturę otrzymało pięciu uczniów: Adamski Cezary, Dubiszewski Jerzy, Fajl Salamon, Pryl Antoni i Tusiewicz Leon. 25-go czerwca po uroczystem nabożeństwie na intencję maturzystów nastąpiło rozdawanie świadectw dojrzałości. Przy rozdawaniu świadectw przemawiali: dyrektor gimnazjum Leon Markuszewski, wychowawca klasy VIII  Stanisław Pazurkiewicz i maturzysta Cezary Adamski.

W roku szkolnym 1921/1922 uczniami hrubieszowskiego gimnazjum byli:

Klasa I (29 uczniów)

Barański Tomasz, Demendecki Tomasz, Fajl Jankiel, Finkelsztein Abraham, Gielard Stefan, Halbersztein Hersz, Halej Michał, Hermanowski Walerjan, Lejman Włodzimierz, Lerner Mojżesz, Łuczuk Jan, Majkut Franciszek, Mendelski Tadeusz, Mołczan Tadeusz, Moszyński Mieczysław, Newlaczyn Edmund, Plizga Jan, Primost Ziskind, Regel Józef, Rogowski Hipolit, Skowroński Bohdan, Staszczuk Ignacy, Ślusarski Edmund, Ślusarski Jan, Waisen Mieczysław, Wasiłowski Tadeusz, Wróblewski Stanisław, Zajd Srul, Zilbersztein Mojżesz.

Klasa II (41 uczniów)

Abramowicz Mieczysław, Bajkiewicz Zdzisław, Bańka Stanisław, Bednaruk Jan, Bender Józef, Ciesielczuk Franciszek, Edelsztein Jankiel, Heflik Jan, Kania Bronisław, Kardasz Tadeusz, Karłowicz Kazimierz, Kidaj Józef, Kraszkiewicz Franciszek, Krysa Feliks, Kubis Bolesław, Lehrer Abram, Lenard Józef, Muzyczuk Djonizy, Naj Stefan, Nasalski Władysław, Paradowski Franciszek, Pawluk Jan, Piwkowski Jan, Podkowik Franciszek, Puchlerski Piotr, Pudełko Józef, Rogowski Marjan, Rudiuk Juljan, Skulski Tadeusz, Stachowicz Edward, Stokalski Bogdan, Szewluk Jan, Szperalski Czesław, Szumiata Antoni, Tauman Mojżesz, Winniczuk Wieczysław, Wołoszyn Stanisław, Zarębiński Eugenjusz, Zarębiński Kazimierz, Zińkiewicz Andrzej, Żmudzki Karol.

Klasa III a (32 uczniów)

Bardyga Antoni, Bondarewicz Zygmunt, Ciesielczuk Paweł, Danilczuk Jan, Dziedzic Tadeusz, Finkielsztein Wolt, Janicki Mieczysław, Józefowicz Jan, Kawka Władysław, Koszałka Tadeusz, Krzywonos Jan, Kuźmiński Antoni, Lewkowicz Antoni, Lewkowicz Wojciech, Lutnicki Witold, Łuń Mieczysław, Mszanecki Stefan, Ojak Wiesław, Pawłowski Czesław, Peretz Leon, Pietrusiewicz Konstanty, Rabinowicz Joel, Racewicz Bronisław, Rosiński Bronisław, Ryllman Tadeusz, Sadowski Wincenty, Szatraj Stanisław, Szumiata Witold, Topolski Wacław, Waszczuk Antoni, Witkowski Marjan, Żmudzki Jan.

Klasa III b (26 uczniów)

Ajzenkranc Matys, Bartosiewicz Władysław, Białkowski Antoni, Białobrzeski Janusz, Błaszkowski Józef, Brudnowski Franciszek, Du Chateau Stefan, Ciesielczuk Franciszek, Czajkowski Bolesław, Greger Romuald, Grochecki Stanisław, Imiela Michał, Kiesewetter Tadeusz, Kiesewetter Stefan, Lancmański Wacław, Łuszczuk Władysław, Mazurkowski Tadeusz, Michalko Tadeusz, Pacyna Józef, Perehubko Leon, Pryl Stanisław, Racinowski Tadeusz, Tusiewicz Józef, Wójcik Marjan, Wojtowicz Franciszek, Żmudzki Kazimierz.

Klasa IV a (30 uczniów)

Bernard Edward, Błaszkowski Marian, Brzozowski Wacław, Busiuk Andrzej, Chęciński Jan, Dudziński Mikołaj, Hajkiewicz Roman, Hukowski Franciszek, Jarosz Tadeusz, Kwit Władysław, Lancmański Zygmunt, Lebiedowicz Józef, Leszczuk Mikołaj, Lickindorf Bernard, Makowski Zygmunt, Malinowski Teodor, Miszczuk Aleksander, Oleszczuk Jan, Panasiuk Władysław, Sajkiewicz Tomasz, Sasko Józef, Skalski Józef, Sławatyński Adam, Smal Wiktor, Soroka Jan, Sztormke Antoni, Sztormke Stefan, Śnieszko Tadeusz, Techmański Roman, Wentlandt Czesław.

Klasa IV b (25 uczniów)

Bojarczuk Stanisław, Boniewski Konstanty, Ciesielczuk Władysław, Charkowski Roman, Chróściewicz Tadeusz, Fijałkowski Władysław, Głowacki Stefan, Gorzkowski Kazimierz, Grzybowski Witold, Hajkiewicz Jan, Janicki Witold, Kawecki Włodzimierz, Koszałka Jan, Kraicer Józef, Lenard Jan, Lutnicki Zygtryd, Mendelski Stanisław, Migas Stanisław, Orensztein Froim, Potuszyński Aleksander, Sahajko Nikander, Sztych Efroim, Stępniewski Wiesław, Zin Leon, Żukowski Franciszek

Klasa V (21 uczniów)

Apel Salamon, Białkowski Stanisław, Błones Mejer, Czarkowski Witold, Dudziński Augustyn, Dyl Stanisław, Hłyń Zbigniew, Krawczyk Bogusław, Kucharski Franciszek, Lenard Hieronim, Leonowicz Leon, Malinowski Tadeusz, Milowicz Tadeusz, Siemicki Zygmunt, Spotowski Władysław, Szczerbik Bronisław, Szperalski Alfred, Szymański Franciszek, Wojda Władysław, Wygoda Stanisław, Zalewski Zbigniew.

Klasa VI (24 uczniów)

Adamaszek Józef, Ajzenkranc Mordko, Bełcikowski Bogdan, Bergier Szloma, Białkowski Juljan, Białkowski Tadeusz, Biernacki Stanisław, Bondarewicz Jan, Borensztein Dawid, Domański Józef, Hubiński Edward, Hukowski Jan, Hrycaj Stanisław, Imiela Wit-Jerzy, Karłowicz Stefan, Krawczyk Maurycy, Lisiewicz Tomasz, Mroczek Władysław, Potuszyński Wiktor, Psuj Maksymiljan, Ratniewski Bencjan, Regel Abram, Szturm Szyja, Wasilewski Zygmunt.

Klasa VII (11 uczniów)

Brandt Symcha, Ciesielczuk Stanisław , Cypryszewski Kazimierz, Greger Stefan, Hubel Abram, Hubel Samuel, Milowicz Leon, Milowicz Stanisław, Mintz Salek, Soroczyński Wacław, Wawrynowicz Antoni.

Klasa VIII (7 uczniów)

Adamski Cezary, Białkowski Ludwik, Dubiszewski Jerzy, Fajl Salomon, Łapicki Stefan, Pryl Antoni, Tusiewicz Leon.

Opracowano na podstawie zasobu WBC w Poznaniu.

Piotr Piela