Była chlubną kontynuatorką „Kroniki Powiatu Zamojskiego” ukazywała się jako miesięcznik od stycznia 1919 roku do sierpnia roku 1921. „Teka Zamojska” bo o niej tu mowa miała raczej naukowy charakter, nie zamieszczano w niej informacji bieżących. Ukazało się 25 numerów. Materiały zamieszczane w Tece traktowały w główniej mierze o przeszłości rodu Zamoyskich i Zamościa.
Przeprowadzka Stefana Pomarańskiego do Warszawy zaowocowała nawiązaniem kontaktów z wybitnymi osobistościami. Wśród autorów piszących do Teki wymienić można ponad 20 ważnych nazwisk, m.in. Bronisława Chlebowskiego, Józefa Kallenbacha, Stanisława Łempickiego.
Tuż przed wojną z inicjatywy Zygmunta Klukowskiego podjęto próbę reaktywacji „Teki Zamojskiej”. Pierwszy numer kwartalnika regionalnego wyszedł w lutym 1938 roku. Ukazało się jedynie 6 numerów. Wydawanie przerwała wojna. W 1939 roku pismo zostało uznane za najlepsze spośród czasopism regionalnych.